« Geri
ERKEK MEME KANSERİ TEK MERKEZ DENEYİMİ: KLİNİK ÖZELLİKLERİN VE ONKOLOJİK SONUÇLARIN ANALİZİ
OSMAN ERDOĞAN, ALPER PARLAKGÜMÜŞ, ÜMİT TURAN, UĞUR TOPAL, ZEYNEL ABİDİN TAŞ, OKTAY İRKÖRÜCÜ
Ege Klinikleri Tıp Dergisi - 2021;59(1):74-78
Adana City Training and Research Hospital, Department of Surgical Oncology, Adana, TURKEY

Amaç: Erkek meme kanseri tüm erkek kanserlerinin% 1’inden daha azından sorumlu olsa da prognozu kötü seyretmektedir. Erkek meme kanseri nadir olduğu için hastalıkla ilgili bilgiler sınırlıdır. Bu çalışmada erkek meme kanseri vakalarının klinik, patolojik özelliklerini ve klinik deneyimlerini sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ocak 2011-Kasım 2020 tarihleri arasında kliniğimizde meme kanseri nedeniyle cerrahi tedavi gören erkek hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların klinik ve patolojik verileri, cerrahi tedavi prosedürleri ve genel sağkalım verileri geriye dönük olarak analiz edildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 16 hastanın medyan yaş ortalaması 63, 6 yıldı. İnvazif duktal karsinom (% 87.5) en sık görülen histolojik tipti. Sadece bir hasta triple negatifti. En sık görülen tip luminal A (% 50) ve en sık görülen evre 1A (% 31.3) idi. Sekiz hastaya (% 87, 5) modifiye radikal mastektomi yapıldı. Aksiller lenf nodu metastazı 8 hastada tespit edildi. En yaygın patolojik evre 1A (% 31, 3) idi. Dört hasta neoadjuvan tedavi aldı ve 9 hasta adjuvan tedavi aldı. Yine 9 hasta postoperatif radyoterapi almıştı. Medyan takip süresi 15 hasta için 54 aydır (en az 6 - en çok 118 ay). Takip sırasında 3 (% 18, 8) hasta öldü. Beş yıllık sağkalım oranı% 78.6 olarak bulundu. Sonuç: Erkek meme kanserlerinin tedavisi ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Kabul edilebilir hayatta kalma süreleri multimodal tedavi yaklaşımları ile sağlanır. Bu hormonal pozitif tümör grubunda hormonoterapiler ön plana çıkmaktadır. Erkek meme kanseri için spesifik bir tedavi protokolü belirlemek için farklı merkezlerden gelen veriler derlenmeli ve gözden geçirilmelidir.

Facebook'ta Paylaş