« Geri
PERİFERİK VERTİGOLU YAŞLI HASTALARDA KAN ENFLAMATUAR PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
TURGUT DOLANBAY, LEVENT ŞAHİN, HÜSEYİN FATİH GÜL, GÖNÜL ŞEYDA SEYDAL, MURAT ARAS
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):822-826
Kafkas University, Department of Emergency Medicine, Kars, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yaşlı hastalarda enfeksiyona bağlı periferik vertigo ile inflamatuar parametreler, beyaz kan hücresi, nötrofil lenfosit oranı, platelet lenfosit oranı ve C-reactive protein arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda periferik vertigo şikayeti olan 122 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Cinsiyetleri, yaşları, başvuru şekilleri, acil servisten taburculuk ve yatışları, hastaneye başvuru süreleri, şikayetleri ve fizik muayene bulgu oranları incelendi. Bulgular: Ortalama yaş 73,4 yıldı. 115 hasta (%94,3) acil serviste izlem sonrası taburcu edilirken, 7 hasta (%5,7) hastaneye yatırıldı. Şikayetler sırasıyla %75,4 baş dönmesi, %18 bulantıkusma ve %6,4 baş ağrısı idi. platelet, nötrofil, lenfosit, nötrofil lenfosit oranı ve platelet lenfosit oranı değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Sonuç: Çalışmamızda hastalarda beyaz kan hücresi ve C-reactive protein değerleri referans değerlerine göre daha yüksek bulundu. Çalışmamızın sonuçları, periferik vertigolu yaşlı hastaların patogenezinde inflamatuar nedenlerin, tanıda aktif olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Facebook'ta Paylaş