« Geri
PROCESSUS MASTOİDEUS İLE KAFATASINDA BULUNAN BAZI ANTROPOMETRİK NOKTALAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
NİLGÜN TUNCEL ÇİNİ, SEFA IŞIKLAR, İLKNUR ARI, GÖKHAN GÖKALP
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):912-918
Bursa Uludağ University, School of Medicine, Department of Anatomy, Bursa, Turkey

Amaç: Yeniden yüzlendirme, yalnızca kafatasının var olduğu durumlarda kil ve benzeri materyal ile kimliklendirilmesi yapılamayan kişinin yüz şeklinin tahmin edildiği bir yöntemdir. Doğa olayları ve hayvanlar nedeniyle iskelet kalıntılarının bütünlüğü bozulabilmektedir bu da kimliklendirmeyi zor hale getirmektedir. Çalışmanın amacı, kafatasının olay yerinde fragmente olması durumunda, processus mastoideus referans alınarak kafatası şeklinin tahmin edilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’ndan elde edilen erişkin 51 kadın ve 45 erkek olmak üzere toplam erişkin 96 bireyin bilgisayarlı tomografi görüntüleri kullanıldı. Frankfurt Horizontal planında alınan görüntülerde belirlenen değişkenler Image J programı kullanılarak ölçüldü. Elde edilen verilerin istatistikleri SPSS 22.0 programı kullanılarak gerçekleştirildi. Bulgular: Değişkenlerin betimleyici değerleri verildi. Lineer mesafelerin kadın ve erkeklerde fark gösterdiği görülürken açısal değişkenlerin cinsiyet farkı göstermediği görüldü. Eksik parçaları tahmin etmek için regresyon formülleri geliştirildi ve en yüksek doğruluk yüzdesine sahip formüller erkekler için; M5= -2,945 + (0,548xM4) +(0,404xM6); kadınlar için M5= -7,457 + (0,409xM4) + (0,619xM6) olarak bulunmuştur. Sonuç: Çalışmada yeniden yüzlendirmeyi farklı bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalıştık. Değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarını dikkate alarak yüksek güvenilirliğe sahip regresyon formülleri geliştirdik. Tüm bu verilerin özellikle adli antropologlara fayda sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca açısal değerlerin cinsiyet farkı göstermemiş olması yüzün belirli bir oranda gelişim gösterdiğinin farklı bir açıdan göstergesi olarak kabul edilebilir olabileceğini düşünmekteyiz.

Facebook'ta Paylaş