« Geri
POSTPARTUM MATERNAL TRAVMATİK STRES VE BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ
BUSE ŞAHİN, FADİME BAYRI BİNGÖL
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - 2021;12(3):227-236
Mektebim Okulları, Çorlu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Çorlu

GİRİŞ ve AMAÇ: Postpartum travma sonrası stres bozukluğu, kadınların yanı sıra bebekleri ve aileleri için de önemli bir sağlık sorunudur. Annenin psikolojik iyilik hali anne-bebek bağlanmasını, bağlanma ise bebeğin psikolojik iyiliğinin temelini oluşturur. Bu çalışma doğumla ilgili postpartum travma sonrası stres bozukluğu ve bağlanma arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapıldı. YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırma, bebeği 6 aylık olan 360 kadınla yürütüldü. Araştırma verileri Tanımlayıcı Bilgi Formu, City Doğum Travması Ölçeği (CityDTÖ) ve Doğum Sonrası Bağlanma Ölçeği (DSBÖ) kullanılarak elde edildi. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov analizi ile değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde Kruskal Wallis, Mann Whitney U testi, Lojistik Regresyon Analizi yapıldı. BULGULAR: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 29.24±3.52 ve çoğunluğunun eğitiminin lisans seviyesinde (%76, 1) olduğu belirlenmiştir. Kadınların CityDTÖ puan ortalaması 20.23±14.32, %90, 6’sının en az 1 ya da daha fazla belirtisi olduğu, %16, 4’ünün DSM-5 teki Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)’nun tüm tanı kriterlerini karşıladığı saptanmıştır. Kadınların CityDTÖ puanları arttıkça bağlanma sorunlarının da arttığı görülmüştür (p<0, 05, r= 0, 431).Acil sezaryen, travayda fazla sayıda ve farklı kişiler tarafından yapılan vajinal muayene, anne veya bebekte komplikasyon gelişmesi travmatik stres puanını artırmaktadır (p<0, 05). İstismar öyküsü, istenmeyen gebelik, Postpartum ten tene temasın sağlanmaması bağlanmayı olumsuz etkilemektedir (p<0, 05). TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma kapsamına alınan kadınların, kadınların % 16, 4’ünün TSSB için tüm tanı kriterlerini karşıladığını ve travmatik stres puanı arttıkça bağlanmanın olumsuz etkilendiği belirlenmiştir. Bu doğrultuda, TSSB ve bağlanma açısından risk taşıyan kadınlar postpartum daha yakından izlenmeli ve gerektiğinde sevk edilmelidir.

Facebook'ta Paylaş