« Geri
ANGİNA PEKTORİS HASTALARINDA B-TİPİ NATRİÜRETİK PEPTİT VE KALSİYUM SKORU
ÖZLEM ÖZBEK, HÜSEYİN OĞUZ CAYMAZ
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):859-863
Haseki Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı, çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) bulguları ile değerlendirilen koroner arter hastalığı ile B tipi natriüretik peptit (BNP) ve kalsiyum skoru (KaS) arasındaki ilişkiyi incelemektir. Gereç ve Yöntem: Merkezimize başvuran asemptomatik ve stabil angina pektorisli 83 hasta çalışmaya alındı. BNP testi için kan örnekleri alındı ve ölçümler için Abbott AxSYM Sistem kiti kullanıldı. Dört ana koroner arterin her biri için kalsiyum skorlaması yapıldı ve sonuçlar toplanarak her hasta için toplam “Agatston” skoru hesaplandı. ÇKBT anjiyogramları, üç boyutlu işlem tabanında çalışıldı. Bulgular: 51 (%61,4) hastada koroner arter hastalığı (KAH) saptanırken, 32 (%38,6) hastanın koroner arterleri normaldi. 17 hastada (%20,5) tek damar tutulumu, 18 hastada (%21,7) iki damar tutulumu, 16 hastada (%19,3) üç damar tutulumu saptandı. KAH olan hastaların medyan BNP’si 33,9 (0-834) iken, KAH olmayanların medyan değeri 19,2 (0-185) idi ve bu istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,011). Ayrıca tutulan damar sayısı ile BNP arasında pozitif bir korelasyon vardı (r = 0,364, p=0,001). Hipertansif hastalarda BNP düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,008). Üç damar tutulumu olan grubun KaS ve BNP medyanı anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla p<0,001 ve p=0,007). Çok değişkenli lojistik regresyon sonuçlarına göre BNP ve yaş KAH varlığı ile ilişkili bulunmazken CaS ilişkili bulundu. Sonuç: CaS, KAH varlığı ile ilişkili bulundu. Yukarıda belirtilen ilişkileri doğrulamak için daha fazla çalışma yapılmalıdır.

Facebook'ta Paylaş