« Geri
POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE İNSULİN DİRENCİNİN YARDIMLA ÜREME ÜZERİNE ETKİSİ
YİGİT CAKİROGLU, EMEK DOGER, FİSUN VURAL, SULE YİLDİRİM KOPUK, BİROL VURAL
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2017;4(3):218-224
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Khd AD, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, vücut kitle indeksinin (VKİ) ve İnsulin direncinin (İR) Polikistik over sendromu (PKOS) ile ilişkili üreme parametrelerine etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. YÖNTEM ve GEREÇLER: PKOS tanılı 106 hastanın oosit toplama günü (OPU) kilo ve boy ölçüldü. VKİ`ne göre hastalar üç alt gruba ayrıldı; grup I <25 kg/m2 (n=51), (normal), grup II ≤25-29.9 kg/m2 (n=27) (kilolu) ve grup III ≥30 kg/m2 (n=28)(obez). İkinci olarak hastalar HOMA-IR indekslerine göre iki gruba ayrıldı (IR: HOMA-IR >2.5). BULGULAR: FSH, LH, LH/FSH, E2, testosterone, DHEAS, AMH and antral follikul sayıları gruplar arası benzerdi. MII oosit, embryo sayısı, fertilizasyon ve gebelik oranları insulin direnci olan ve olmayan PKOS tanılı zayıf, kilolu ve obez grubunda anlamlı farklılık saptanmadı. Siklus başına gebelik ve doğum oranı zayıf grupta; kilolu ve obez grubuna göre daha yüksek çıkmasına rağmen anlamlı düzeyde saptanmadı. TARTIŞMA ve SONUÇ: VKİ ile İR etkisine bakıldığında PKOS’ lu kadınlarda reproduktif sonuçlar benzer iken, PKOS tanılı kadınlarda VKİ ve İR`nin over cevabı ve IVF başarısı üzerine bağımsız bir etkisi vardır.

Facebook'ta Paylaş