« Geri
ACİL SERVİSE KARDİYOJENİK PULMONER ÖDEM İLE BAŞVURAN HASTALARDA HASTANE İÇİ MORTALİTENİN BELİRLEYİCİLERİ
EKREM TAHA SERT, KAMİL KOKULU, MURAT GÜL, HÜSEYİN MUTLU
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(2):203-207
Department of Emergency Medicine, Aksaray University Medical School, Aksaray, Turkey

Amaç: Kalp yetmezliği tedavisindeki önemli ilerlemelere rağmen akut kardiyojenik pulmoner ödemin (AKPÖ) prognozu ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, ACPE gelişen hastalarda hastane içi mortaliteyi etkileyen risk faktörlerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza AKPÖ nedeniyle hastaneye yatırılan 305 hastayı dahil ettik. Klinik, biyokimyasal ve ekokardiyografik bulgular analiz edildi. Hastalar, mortalite varlığına göre iki gruba ayrıldı. Her iki grup acil servise (AS) başvurudaki klinik özellikler ve hastane içi mortaliteye etki eden faktörler açısından değerlendirildi. BULGULAR: Hastaların %13.8’i hayatını kaybetti. Mortaliteye etki eden faktörleri belirlemek için çoklu lojistik regresyon analizi yapıldı. Yapılan regresyon analizinde, AS’ye kabulündeki yaş (OR:1.75, %95 CI 1.18-3.05, p:0.014), sistolik kan basıncı (OR: 0.95, %95 CI 0.31-0.98, p:0.040), akut miyokard infarktüsü varlığı OR:4.17, %95 CI 1.85-7.13, p:0.001), pozitif troponin (OR:5.47, %95CI 1.07-7.46, p:0.011), atriyal fibrilasyon (OR;3.16, %95 CI 1.81-8.02, p: 0.010), inotropik ilaç kullanımının (OR;5.61, %95 CI 1.87-9.24, p: 0.013) hastane içi mortaliteyi arttırdığı görüldü. SONUÇ: Bulgularımız, tanımlanan risk faktörlerinin varlığında, klinisyenlerin kötü prognoza sahip olacak hastaları erken dönemde tanımlamasına yardımcı olabilir.

Facebook'ta Paylaş