« Geri
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTALARINDA İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ŞERİFE ÇETİN, İLHAMİ ÇELİK, CEM ARTAN
Türk Yoğun Bakım Dergisi - 2021;19(1):9-17
Kayseri Üniversitesi, İncesu Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Kayseri, Türkiye

Amaç: Enfeksiyon kontrol komitesi üyeleri tarafından sürveyansın iyi bir şekilde uygulanması yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyon hızını ve antibiyotik kullanımını azaltabilir. Bu çalışma kan, solunum yolları ve idrar kültürü sonuçlarının ve bu sonuçların yıllar içerisindeki değişiminin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2017-Aralık 2018 tarihlerinde hastalardan alınan 21.632 kültür örneği çalışmanın evrenini, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon tanısı konulmuş 953 kültür örneği ise örneklemi oluşturmaktadır. Verilerin analizinde SPSS programı ve insidans formülü kullanılmıştır. Bulgular: Genel enfeksiyon insidansı bin hasta gününde 21,9’dur. Hastaların %43,2’si üriner kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu tanısı almıştır. İki yıl boyunca en çok izole edilen mikroorganizmalar sırasıyla Acinetobacter baumannii (%35,6), Candida spp. (%16,8), Klebsiella spp. (%14,4) idi. Bir önceki yıla göre çoğu mikroorganizma daha az görülmektedir ancak koagülaz negatif stafilokoklar yaklaşık 2 kat, Serratia marcescens ve Proteus mirabilis’in yaklaşık 3’er kat arttığı gözlemlenmiştir. Gram-pozitif bakteriler metisilin, gentamisin ve siprofloksasine; Gram-negatif bakteriler penisilin, beta-laktam ve sefalosporin grubu antibiyotiklere dirençliydi. Sonuç: Enfeksiyon insidansı, üniteye özgü mikroorganizmaların sıklığı ve bu mikroorganizmaların direnç profilinin bilinmesi, tedavi ve bakım kalitesini artırabilir, gereksiz ve hatalı antibiyotik kullanımının önüne geçebilir ve maliyeti azaltabilir.

Facebook'ta Paylaş