« Geri
KOLON KANSERLİ HASTALARDA TÜMÖR LOKALİZASYONUNUN PROGNOSTİK DEĞERİ
NİHAN ACAR, TURAN ACAR, YUNUS SÜR, FEVZİ CENGİZ, HALİS BAĞ, SELDA GÜCEK HACIYANLI, MELEK BEKLER GÖKOVA, NEŞE EKİNCİ, ERDİNÇ KAMER
Ege Klinikleri Tıp Dergisi - 2021;59(1):58-62
İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Department of General Surgery, İzmir

Giriş: Güncel çalışmalar, sol ve sağ taraflı kolon kanserlerinin farklı klinik ve biyolojik özellikler sergilediğini göstermektedir. Hastaların demografik, kalıtımsal ve çevresel özellikleri incelenmesine rağmen, bu durumun nedenine yönelik kesin bir veri bulunamamış ve tümörün biyolojik davranışına bağlı olabileceği varsayılmıştır. Biz de bu çalışmamızda, farklı lokalizasyondaki kolon kanserleri arasındaki farkları göstermeyi, bu farklılıkların nedenini araştırmayı, prognoz ve sağkalım üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: 493 kolon kanseri olgusu iki gruba ayrıldı: Grup 1 (sağ taraf kolon kanseri) ve Grup 2 (sol taraf kolon kanseri). Hastaların dosyaları retrospektif olarak gözden geçirilerek, demografik özellikler, başvuru şikayeti, tümör lokalizasyonu, lenf bezlerinin sayısı, hastalık evresi, hastanede yatış süresi, hastalıksız ve genel sağkalım oranları değerlendirildi. Bulgular: Grup 1’de 200 ve Grup 2’de 293 olmak üzere çalışmaya alınan 493 hastanın %61.5’i erkek ve ortalama hasta yaşı 68.4 ± 14.7 yıl idi. Başlıca başvuru semptomları kanama ve konstipasyondu. Gruplar arası cinsiyet ve başvuru semptomları açısından istatistiksel anlamlı farklılık mevcut iken, yaş dağılımı açısından farklılık yok idi. Gruplar arası histolojik ve morfolojik farklılıklar değerlendirildiğinde ise, tümör histolojisi, operasyon koşulu, morbidite ve hastalıksız sağkalım oranları istatistiksel anlamlı farklılık oluşturmakta idi. Sonuç: Bizim çalışmamıza göre; sol kolon tümörlerinde erkek popülasyon ve morbidite oranı daha yüksek iken, sağ kolon tümörlerinde kötü histolojik tip mevcudiyeti daha fazladır.

Facebook'ta Paylaş