« Geri
ADENOVİRÜS VE ROTAVİRÜS GASTROENTERİT SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
NURULLAH ÇİFTÇİ, SALİH MAÇİN
Sağlık Akademisi Kastamonu - 2021;6(1):40-47
Selçuk Üniversitesi

Giriş: Akut gastroenteritler, özellikle çocukluk çağında görülmekle beraber her yaş grubundan insanı etkilemekte ve tüm dünyada yaygın olarak görülen enfeksiyon hastalıkları arasında yer almaktadır. Amaç: Bu çalışmada, beş yıllık süreçte hastanemizde akut gastroenterit tanısı almış çocuk ve yetişkin hastalarda adenovirüs ve rotavirüs sıklığının retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2018 tarihlerinde Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen dışkı örneklerinde combo test kullanılarak rotavirüs ve adenovirüs pozitifliği retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Bu çalışmaya dahil edilen toplam 18938 dışkı örneğinin 2615 (%13.8)’inde viral antijenler saptanmıştır. Pozitif örneklerin 1686 (%64.5)’sı rotavirüs, 479 (%18.3)’u adenovirüs, 450 (%17.2)’si hem adenovirüs hem de rotavirüs açısından pozitif olarak tespit edilmiştir. Sonuç ve öneriler: Sonuç olarak, yaptığımız çalışmada akut viralgastroenterit etkenleri arasında en sık rotavirüs antijenleri saptanmıştır. Viral antijenlerin yarısından fazlası 3 yaş altı çocuklarda saptansa da, ileri yaştaki insanlarda da pozitiflik tespit edilmiştir. Akut gastroenteritli hastalardan viral antijenleri hızlı bir şekilde saptanması ampirik antibiyotik tedavisi kullanılmasının önüne geçecektir.

Facebook'ta Paylaş