« Geri
METFORMİN KULLANAN TİP 2 DİYABETES MELLİTUS’LU HASTALARDA VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİNİN PERİFERAL NÖROPATİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
SERDAR OLT, ORHAN OZNAS
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2017;4(3):233-236
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Departmanı, Adıyaman

GİRİŞ ve AMAÇ: Vitamin B12 eksikliği ile periferal nöropati arasındaki ilişki daha önce yapılan çok sayıda çalışmada gösterilmiştir. Metformin Tip 2 Diyabetes Mellitus (DM) tedavisinde vazgeçilmez birinci basamak tedavi olarak tüm dünyada kullanılmaktadır. Metformin kullanımının vitamin B12 eksikliğine yol açtığı bilinmektedir. Çalışmamızda Adıyaman ilimizde metformin kullanımına bağlı olarak gelişen vitamin B12 eksikliği ve periferal nöropati ile ilişkisini inceledik. YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastaların laboratuar ve Elektromiyografi (EMG) verileri retrospektif olarak incelendi. EMG raporu olmayan ve diğer bilgileri eksik olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. BULGULAR: Çalışmaya metformin kullanan 86 Tip 2 DM hastası alındı. Hastaların 26’si erkek 60’ı bayandı. Hastaların yaş ortalaması 55, 1±7, 7 idi. Hastaların ortalama Vücut kitle indeksleri 29, 1±9, 01 idi. Hastaların ortalama HbA1c değerleri 8, 6±2, 1 idi. Ortalama Diyabet süreleri 8, 02±5, 4 idi. Hastalarda vitamin B12 eksikliği sıklığı %38, 4 olarak saptandı. Hastaların %33, 7’ünde periferal nöropati saptandı. Periferal nöropatisi olan hastalar ile olmayanlar vitamin B12 düzeyleri açısından karşılaştırıldığında her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (P değeri =0, 64). TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak ilimizde metformin kullanımına sekonder gelişen vitamin B12 eksikliğinin periferal nöropati sıklığını anlamlı bir şekilde arttırmadığı söylenebilir.

Facebook'ta Paylaş