« Geri
ÇOCUK ACİLE BAŞVURAN ELEKTRİK ÇARPMALARİNDA ARİTMİ RİSKİNİ BELİRLEMEDE TP-E/QTC SÜRESİ
SİNEM SARI GÖKAY, ŞENER ÇINIÇEV
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(2):232-236
Adana City Training and Research Hospital, Department of Pediatric Emergency, Adana, Turkey

Amaç: Elektrik kazaları basit cilt yanıklarından ciddi organ yaralanmalarına kadar değişen klinik bulgu ile gelebilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız aritmiye neden olarak ölümcül olabilecek elektrik çarpmasına bağlı yaralanmalarda QT, QTc sürelerinin ve QT/QTc, Tp-e/QT, Tp-e/QTc oranlarının çocuklarda aritmi riskini belirleyebilecek bir belirteç olup olmadığını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Temmuz 2018 ve Eylül 2019 tarihleri arasında elektrik çarpması şikayeti ile başvuran ve çocuk acilimizde takip edilen 36 hasta alındı. Kontrol grubu olarak da sağlıklı 25 hasta çalışmaya alındı. Hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenerek DII ve V5 derivasyonlarında EKG (elektrokardiyogram) bulguları kaydedilmiştir. BULGULAR: Çalışmamıza elektrik çapması nedeni ile başvuran ve çocuk acilimizde takip edilen 36(%41) hasta alındı. İki hastada sinus taşikardisi görüldü diğerlerinde aritmi saptanmadı. EKG’ de DII ve V5 derivasyonlarında ölçülen QT, QTc süreleri ve QT/QTc, Tp-e/QT ve Tp-e/ QTc oranları arasında her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0.05).Erkek kız gruplarına bakıldığında da cinsiyet ve EKG’deki QT, QTc süreleri ve QT/QTc, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı(p>0.05) SONUÇ: Elektrik çarpması malign aritmiye sebep olarak hayatı tehdit eden durumlara sebep olabilir. Kardiyak aritmiyi belirlemede EKG bulguları kullanılmakla birlikte daha çok sayıda belirli yaş gruplarında prospektif yapılacak çalışmalarla QT, QTc sürelerinin ve Tp-e/QT, Tp-e/QTc oranlarının anlamlı aritmojenik bir belirteç olup olmadığı gösterilmelidir.

Facebook'ta Paylaş