« Geri
POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZDA LİPİD PROFİLİ VE PLAZMA ATEROJENİK İNDEKSİ
GULCİN SAHİN ERSOY, ENGİN ERSİN SİMSEK, DOGAN VATANSEVER, HALİM OMER KASİKCİ, BUKET KESER, ONDER SAKİN
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2017;4(3):237-241
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Postmenopozal dönemdeki kadınlarda lipid profili ve plazma aterojenik indeksi (PAİ) ile osteoporoz arasındaki ilişkinin incelenmesi YÖNTEM ve GEREÇLER: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran, 12 ay ve üzeri adet görmeyen, yaş aralıkları 45-80 olan 407 postmenopozal dönemdeki kadın hastanın yaş, menopoz süresi, boy, kilo, lipid profili, kemik mineral dansitesi (KMD) değerleri ve oral kontraseptif kullanımları retrospektif olarak incelendi. Hastalar osteoporoz varlığına göre iki gruba ayrıldı ve veriler karşılaştırıldı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. BULGULAR: 144 postmenopozal osteoporozu olan hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş ortalaması 61.7 ± 6.9 yıl olarak saptandı. Osteoporozu olmayan kontrol grubunda ise 263 postmenopozal kadın bulunup, grubun yaş ortalaması 58.3 ± 4.5 yıl olarak saptandı. Trigliserid değerleri açısından istatistiksel olarak farklılık saptanmazken osteoporoz grubunda total kolesterol ve düşük dansiteli lipoprotein (LDL) değerleri daha düşük, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) değerleri ise daha yüksek saptanmıştır (p=0.762, p=0.002, p=0.01, p<0.001, sırasıyla). TARTIŞMA ve SONUÇ: Kardiyovasküler hastalıkları önleme açısından önemli olan yüksek HDL, düşük LDL ve düşük PAİ değerlerinin KMD açısından olumsuz olduğu saptanmıştır.

Facebook'ta Paylaş