« Geri
TÜRKİYE’DE BİREYLERİN COVID-19 PANDEMİSİ KORKUSU VE KONTROL ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
SERAP ÖZTÜRK ALTINAYAK, ZÜMRÜT YILAR ERKEK
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):838-845
Ondokuz Mayıs University Faculty of Health Science, Department of Midwifery, Samsun, Turkey

Amaç: Bu araştırma bireylerin COVID-19 pandemisi korkusu ile kontrol algılarının karşılaştırılması amacı ile yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tasarımda yapılan araştırmanın örneklemini Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan 18-70 yaş arasındaki 1749 birey oluşturmaktadır. Veriler çevrimiçi anket yolu ile toplanmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında “Sosyodemografik Bilgi Formu”, “COVID-19 Korkusu Ölçeği (COVID-19 KÖ)” ve “COVID-19 Kontrol Algısı Ölçeği (COVID-19 KAÖ)” kullanılmıştır. Bulgular: Bireylerin COVID-19 KÖ toplam puan ortalaması 21,7±5,8, COVID-19 KAÖ toplam puan ortalaması ise 35,6±5,6 olarak bulunmuştur. COVID-19 KÖ toplam puanı ile COVID-19 KAÖ alt boyut toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunurken; COVID-19 KAÖ toplam puanının COVID-19 KÖ toplam puanı üzerine istatiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Sonuç: Araştırmanın sonuçları doğrultusunda Türk toplumunda COVID-19 pandemisi korkusu ile kontrol algısı arasında kısmen bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Facebook'ta Paylaş