« Geri
TROMBOSİT BÜYÜK HÜCRE ORANI (P-LCR) DÜZEYLERİNE GÖRE İNMENİN AYIRICI TANISI
MEHMET NURİ KOÇAK, MUSTAFA BAYRAKTAR, MUHAMMET ÇELİK, ERDAL TEKİN
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):900-904
Ataturk University Medical Faculty, Department of Neurology, Erzurum, Turkey

Amaç: Trombositlerin tromboz ve ateroskleroz patogenezinde önemli rolleri bulunmaktadır. Rutin hemogramda bakılan bir parametre olan trombosit büyük hücre oranı (P-LCR), trombotik olaylarla daha yakından ilişkili olan trombositlerin, en büyük fraksiyonunun ölçümüdür. Bu çalışmada, literatürde ilk kez, iskemik ve hemorajik inme hastalarının P-LCR seviyeleri, geçici iskemik atak (TIA) hastalarının P-LCR seviyeleri ile karşılaştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2016-2019 tarihleri arasındaki hastane kayıtları retrospektif olarak ICD-10 kodlarına göre taranarak, iskemik inme, hemorajik inme ve geçici iskemik atak tanısı konmuş 18-70 yaş arası hastalar çalışmaya dâhil edilmiştir. Bu hastaların hastaneye başvuru anında yapılan ilk hemogram testlerindeki P-LCR sonuçları alınıp karşılaştırılmıştır. Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 4511 hastanın %92,6’sının (n=4177) iskemik inme, %6’sının (n=271) hemorajik inme ve %1,4’ünün (n=63) TIA tanılı oldukları belirlenmiştir. İskemik ve hemorajik inme hastalarının P-LCR düzeylerinin, TIA grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek oldukları saptanmıştır (sırasıyla p=0,027; p=0,044). İskemik, hemorajik ve total inme hastaları ile TIA hastaları karşılaştırıldığında, eğri altındaki alan (AUC) değerleri sırasıyla 0,581; 0,568 ve 0,580 olarak tespit edilmiştir. İskemik inme ve TIA arasında P-LCR kesme değeri 26,65 ng/L olarak saptanmıştır. Sonuç: P-LCR seviyelerindeki artış, iskemik ve hemorajik inmeyi TIA’dan ayırt etmek için kullanılabilir.

Facebook'ta Paylaş