« Geri
PULMONER EMBOLİ İLE BAŞVURAN HASTALARIN KLİNİK SONUÇLARI
NURİ KÖSE, TARIK YILDIRIM, EYÜP AVCI
Ege Klinikleri Tıp Dergisi - 2021;59(1):101-107
Department of Cardiology, Private Yücelen Hospital, Muğla, Turkey

Amaç: Akut pulmoner emboli yüksek mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Tedavi klavuzları seçilmiş hastalarda trombolitik tedavi düşünülmesini ve tedavide hızlı davranılmasını önerir. Bu çalışmanın amacı pulmoner emboli hastalarında uyguladığımız trombolitik tedavilerin sonuçlarını kılavuzlar ışığında değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2011 ile 2015 tarihleri arasında, pulmoner emboli tanısı konulan ve alteplaz 100mg dozunda 2 saat intravenöz infüzyon ile trombolitik tedavi uygulanan 26 hastanın klinik ve demografik bulguları, eşlik eden hastalıkları, predispozan faktörleri ve tedavi sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Analize dahil edilen 26 hastanın (E/K:8/18) ortalama yaşı of 65.8±17.1 yıl (30-86 yıl) ve ortalama semptom süresi 58.9±72.4 saat (2- 288 saat) idi. En sık görülen semptom nefes darlığı (% 96, 2) ve en sık eşlik eden hastalık sistemik arteriyal hipertansiyon (% 57, 7) idi. Derin ven trombozu dominant risk faktörü idi (% 69.2). Pulmoner emboli en sık bilateral pulmoner arterlerde saptandı (% 42, 3). Pulmoner arter sistolik basınçları tedavi öncesi ortalama 54.5±5.9 (45-70) mmHg ve tedavi sonrası ortalama 26.2±2.1 (22-30) mmHg idi. İki hastada trombolitik tedavi sonrası minör kanama saptandı ve tüm hastalar tedaviden 1 yıl sonra sağ kaldı. Sonuç: Pulmoner embolide prognozu etkileyen en önemli faktörler doğru ve hızlı tanı konulması ve uygun tedavinin uygulanmasıdır. Pulmoner embolide seçilmiş olgularda trombolitik tedavi yüksek başarı oranı ile uygulanabilir ve hastaların klinik durumunda erken ve belirgin düzelme sağlar.

Facebook'ta Paylaş