« Geri
PREPARTUM ANEMİSİ OLMAYAN KADINLARDA POSTPARTUM ANEMİNİN PREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ
BETÜL DÜNDAR, BURCU DİNÇGEZ ÇAKMAK
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2019;59(2):165-170
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Postpartum anemi önemli ve sık bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada prepartum dönemde anemisi olmayan kadınlarda postpartum anemi sıklığının ve predispozan faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Şubat ve Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan retrospektif çalışmamıza prepartum anemisi olmayan 1013 hasta dahil edildi. Hastaların sosyodemografik özellikleri, doğum özellikleri ve hemoglobin değerleri kaydedildi. Anemik ve anemik olmayan grup arasında değişkenler karşılaştırıldı, bağımsız değişkenler belirlendi ve postpartum anemi için risk skoru hesaplandı. BULGULAR: Anemik grupta sezaryen ve acil sezaryen oranı, epizyotomi ve perine laserasyonu varlığı, genel anestezi uygulaması daha sık iken doğum haftası ve doğumun üçüncü evresinin aktif yönetimi daha az idi. Regresyon analizinde epizyotomi (OR 5.45, 95% CI 3.75-7.93, p<0.001), perine laserasyonu (OR 7.09, 95% CI 2.88-17.47, p<0.001), aktif yönetim (OR 0.09, 95% CI 0.06-0.12, p<0.001), genel anestezi (OR 3.9, 95% CI 0.99-15.32, p=0.026) ve acil sezaryen (OR 19.35, 95% CI 10.57-35.41, p<0.001) bağımsız öngördürücüler olarak saptandı. Postpartum anemi gelişimi için yüksek riskli hastaların belirlenmesinde kullanılacak risk skoru ise şu şekilde hesaplandı: risk skoru= (5xepizyotomi)+ (7xperine laserasyonu)+ (3xgenel anestezi)+ (19xacil sezaryen)– (11xaktif plasenta yönetimi). Risk skoru >-4 olması 73.7% sensitivite ve 81.1% spesifite ile postpartum anemi açısından predikte edici olup, ayrıca postpartum anemi riskinin bu hastalarda yaklaşık 12 kat arttığı bulundu. TARTIŞMA ve SONUÇ: Kliniğimizdeki anemi prevalansı yüksek olup nonselektif tarama programının uygun olabileceği kanaatine varıldı. Ancak, kısa ve uzun dönem morbiditelerin önlenmesi için postpartum anemi için yüksek riskli hastaların belirlenmesinin son derece önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Facebook'ta Paylaş