« Geri
REKTOSİGMOİD TÜMÖRLERDE LAPAROSKOPİK VE AÇIK CERRAHİ YÖNTEMİN ONKOLOJİK SONUÇLARININ İNCELENMESİ
ERKAN KARACAN, EYÜP MURAT YILMAZ, MURAT DEMİR, BUSE YILDIZ, AHMET ENDER DEMİRKIRAN
Ege Klinikleri Tıp Dergisi - 2021;59(1):91-95
Aydın Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Aydın

Amaç: Kolorektal kanser cerrahisinde minimal invaziv teknik kullanımı oldukça yaygınlaşmış olup bizim bu çalışmadaki amacımız en sık görülen lokalizasyon olan rektosigmoid bölge tümörlerinde laparoskopik ve açık yöntemin onkolojik sonuçlarının karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: 2015-2019 yılları arasında rektosigmoid tümör nedeniyle tek merkezde opere edilen hasta dosyaları taranarak çalışmaya dahil edildi. Laparoskopik ve açık olarak yapılan vakalar 2 ayrı gruba ayrılmıştır. Çalışmada ameliyatın yöntemi, çıkartılan tümörün boyutu, çıkartılan lenf nodu sayısı, hastanın takip süresi, TNM evresi, şayet gelişmişse komplikasyon, nüks gibi durumları kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya toplam 71 hasta dahil edilmiş olup 28’i (%39, 4) laparoskopik, 43’ü (%60, 6) açık yöntemle opere edilmiştir. Açık opere olanların takip süresi 14, 7±9, 23 ay bulunurken, laparoskopik yöntemle ameliyat olanların takip süresi ise 19, 46±9, 41 ay olarak saptanmıştır(p=0, 04). Çıkartılan lenf nodu sayılarına bakıldığında ise açık grupta 17, 23±4, 46, laparoskopik grupta14, 21±3, 55 lenf nodu çıkartılmıştır (p=0, 001). Açık gruptaki 43 vakanın 7’sinde (%16, 2) nüks gözlenirken, laparoskopik gruptaki 28 vakanın 2’sinde (%7, 6) nüks gözlenmiştir (p=0, 008). Sonuç: Laparoskopik olarak tecrübeli olan cerrahi ekiplerce rektosigmoid bölge tümörlerinin cerrahisinde laparoskopik yöntemin onkolojik açıdan açık yöntem ile benzer sonuçlar verdiğini ve güvenle kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Facebook'ta Paylaş