« Geri
COVID-19 TANISI ALAN VE ALMAYAN HEMŞİRELERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK, MESLEKİ DOYUM VE KORKU DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AYŞE GÖKCE IŞIKLI, HAKAN ŞEN, DUYGU SOYDAŞ
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - 2021;12(4):281-278
Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 toplumlardaki tüm bireyleri olumsuz etkilediği gibi hemşirelerin de hem ruh sağlıklarını hem de sosyal ve iş yaşamlarını etkilemiştir. Bu araştırmanın amacı COVID-19 tanısı alan ve almayan hemşirelerin psikolojik dayanıklılık, mesleki doyum ile korku düzeylerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıdır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel türde olan bu araştırma Türkiye’nin bir üniversite hastanesinde yapıldı. Veriler Mart 2021- Nisan 2021 tarihleri arasında, COVID-19 tanısı pozitif (n=66) ve negatif (n=66) olan toplam 132 hemşireden toplandı. Veriler bir bireysel tanıtım formu, Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Mesleki Doyum Ölçeği ve COVID-19 Korkusu Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı analizler, Student t testi, ki-kare analizi, Pearson korelasyon analizi ve tek yönlü Anova testi kullanıldı. BULGULAR: Hemşirelerin ölçek puan ortalamaları; psikolojik dayanıklılık için ortalamanın üzerinde (58.44±10.12), mesleki doyum için orta (66.19±12.81) ve COVID-19 korkularının düşük (18.46±6.56) olduğu bulundu. COVID-19 tanısı almış olmak bu değişkenler üzerinde etkili değildi (p>.05). Hastaneye yatarak COVID-19 tedavisi gören hemşirelerin mesleki doyum düzeylerinin ayakta tedavi görenlerden daha düşük olduğu (p=.009), korku düzeylerinin ise daha yüksek olduğu belirlendi (p=.004). TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmanın bulguları COVID-19 tanısı alan ile almayan hemşirelerin psikolojik dayanıklılık, mesleki doyum ve korku düzeylerinin yüksek olmadığını ve aralarında fark olmadığını gösterdi. Hastaneye yatarak COVID-19 tedavisi gören hemşirelerin mesleki doyum düzeyleri daha düşük, korku düzeyleri ise daha yüksekti. Özellikle COVID-19 nedeniyle hastaneye yatarak tedavi görenler başta olmak üzere, hemşirelerin psikolojik dayanıklılık ve mesleki doyumlarının arttırılması için gerekli girişimlerin yapılmasını önermekteyiz.

Facebook'ta Paylaş