« Geri
ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARINDA MMP-9 VE E-SELEKTİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
ELİF DEMİR, RAMAZAN GİDEN
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(2):220-224
Harran University Medical School Department of Medical Biochemistry, Şanliurfa, Turkey

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız, ateşli silah yaralanmalarında meydana gelen hasarda matriks metaloproteaz-9 (MMP-9) ve E-selektin düzeylerinin nasıl etkilendiğini tespit etmek. Aynı zamanda bu parametrelerin bu vakalardaki biyokimyasal parametre açısından değerini araştırmak, konuyla ilgili yeni görüşler ileri sürebilmektir. Gereç ve Yöntem: Ateşli silah yaralanmasına sonucu hastane acil servisine getirilen 48 olgu ile 40 kontrol grubu çalışmaya alındı. Hasta ve kontrol grubun venöz kan örnekleri alındı. Serum MMP-9 ve E-selektin düzeyleri ELISA yöntemi uygulanarak kantitatif olarak çalışıldı. Elde elden sonuçlar SPSS 25 programında değerlendirildi. BULGULAR: Hasta grubumuzda ölçülen MMP-9 düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek iken (p<0, 001), E-selektin düzeyleri açısından hasta grubu, kontrol grubundan yüksek olmasın rağmen istatistiksel olarak herhangi bir anlamlılık tespit edilmedi. SONUÇ: Hasta grubunda çeşitli doku hasarları meydana gelmiştir. MMP-9’un inflamatuvar hücrelerce salınması, inflamasyonun yoğun olduğu ve inflamatuvar hücre yükünün fazla olduğu hastalarda serum MMP-9 düzeylerinin yüksek olduğunu görülmüştür. E-selektin düzeyindeki bir miktar artış ise endotel hücre hasarını göstermektedir.

Facebook'ta Paylaş