« Geri
ALERJİK FUNGAL SİNÜZİTİN RADYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ: YENİ BULGULAR
FATİH ÇANKAL, NESLİHAN SARI
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):919-923
Ankara Medipol University, School of Medicine, Department of Anatomy, Ankara, Turkey

Amaç: Fungal sinüzit daha önceleri nadir görülen bir hastalık olarak kabul edilen, ancak son zamanlarda sıcak iklimlerde artan sıklıkta bildirilen bir hastalıktır. Fungal sinüzit sınıflandırması son yirmi yılda gelişmiştir ve beş alt tip içerdiği söylenmektedir. Farklı tiplerinin anlaşılması ve bunların radyolojik özelliklerinin bilinmesi doğru ve hızlı tanı ile uygun tedavinin başlatılması açısından önemlidir. Çalışmamızda Alerjik Fungal Sinüzit (AFS) tanısına yardımcı olabilecek yeni bir bulgu olan serrated konka varlığı ile ılıman iklim kuşağında yer alan ülkemizde AFS’nin radyolojik bulgularının literatürde belirtilenler ile farklılığının bulunup bulunmadığını araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2019 – Eylül 2021 tarihleri arasında merkezimizde paranazal sinüs BT incelemesi yapılan 120 hasta dahil edilmiştir. Hastalardan alerjik testler ve/veya fungal kültür incelemeleri sonucu AFS tanısı konulanlar birinci grup, AFS dışı rinosinüzit tanısı konulan hastalar ikinci gruba dahil edilmiştir. Görüntülerde serrated konka görünümünün varlığı, polip varlığı, kemik erozyon varlığı ve CT hiperdansitesi varlığı araştırılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda AFS’nin radyolojik özellikleri diğer rinosinüzitlerle karşılaştırılmış olup serrated konka görünümünün AFS için istatistiksel farklılığını tespit ettik (p<0.05). Kemik erozyon, polip mevcudiyeti ve CT hiperdansitesi ise farklılık göstermemekteydi (p>0.05). Sonuç: Ortaya koyduğumuz bulgular AFS tanısı için serrated konka görünümünün ayırıcı tanıda faydalı bir belirteç olabileceğini göstermiştir. Kemik erozyonun kemik yapıdaki diğer şekil ve yapı değişikliklerinden ayrı değerlendirilmesi, sinüs opasifikasyonu için de dansite değerinin belirtilmesi gerekmektedir.

Facebook'ta Paylaş