« Geri
“KENDİ KESİM” MEŞ KULLANARAK MİDÜRETRAL POLİPROPİLEN SLİNG OPERASYON SONUÇLARIMIZ
KENAN KARACA, HACI MURAT AKGÜL, EBRU KARACA
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2016;56(1):28-33
T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Hastaneleri Birliği Tuzla Devlet Hastanesi

Giriş ve Amaç: Günümüzde midüretral sling (MUS) operasyonları stres tipte idrar kaçırma tedavisinde kullanılan standart tedavi seçeneği olarak kabul görmektedir. Midüretral Polipropilen Sling (MPS) operasyonu kendi kesim meş kullanarak yapılan retropubik bir MUS operasyonudur. Çalışmamızda MPS operasyonu ile tedavi edilen hastaların klinik başarı, komplikasyon ve ortalama bir yıllık takip sonuçlarını sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 60 yaşından genç, vücut kitle indeksi (VKİ) 30 kg/m2 ’den küçük, geçirilmiş pelvik cerrahi hikayesi ve eşzamanlı uterus prolapsusu olmayan stres tipte idrar kaçıran 101 hasta dahil edildi. Operasyonda kullanılan meş polipropilen, monofilament ve makropor yapısında olup standart özelliklere sahiptir. Kendi kesim tekniği ile hazırlanan meşler 7, 5 x 1 cm ölçüsünde kesildi ve her iki ucuna no.1 polipropilen sütür tespit edildi. MPS operasyonu uygulanan hastaların ortalama 1 yıllık takipleri, klinik başarı oranları, komplikasyonları ve yaşam kalitesi değerlendirildi. Bulgular: Toplam 101 hastanın, ortalama yaşı 46, 5 (min:28 - maks:60) ve ortalama VKİ 27, 5 kg/m2 (min: 18, 5 - maks: 29, 9) ’dir. Hastaların 22 (% 21, 6) tanesinde sıkışma bulguları mevcut olup 12 (% 54, 5) ’sinin sıkışma bulguları operasyon sonrası dönemde gerilemiştir. Üriner retansiyonu olan 8 (% 7, 9) hastanın üretral katateri operasyon sonrası 1. haftada, mesane yaralanması olan 1 (% 1, 0) hastada ise operasyon sonrası 3. haftada üretral katateri çekilmiştir. Kronik üriner retansiyonu olan toplam 4 (% 3, 9) hastada ise meş eksizyonu yapılmıştır. Sadece 1’ er (% 1, 0) hastada vajinal meş ekstruzyonu, retropubik hematom ve yara yeri enfeksiyonu izlenmiştir. MPS operasyonu olan hiçbir hastada üretral veya mesane erozyonu izlenmemiştir. Hastaların ortalama 12. ay takiplerindeki klinik başarı oranı % 89 olarak saptanmıştır. Tartışma ve Sonuç :Kendi kesim meş kullanılarak uygulanan MPS operasyonu düşük maliyetli olması nedeniyle uygun hasta seçimi sağlanarak stres tipi idrar kaçırma cerrahi tedavisinde alternatif bir seçenek olabilir.

Facebook'ta Paylaş