« Geri
PSİKİYATRİ BİRİMLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN PROFİLİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
FAHRİYE OFLAZ, NUR ELÇİN BOYACIOĞLU, SEVİL YILMAZ, ÖZGE SUKUT, NAREĞ DOĞAN, SEMRA ENGİNKAYA
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - 2021;12(3):188-197
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul-Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşireler, ruh sağlığı hizmetlerindeki işgücünün bel kemiğidir. Ancak ruh sağlığı hizmetleri ile ilgili profil araştırmalarında psikiyatri alanında çalışan hemşirelerin özellikleri, rolleri ve işlevleri hakkında niteliksel ve niceliksel kanıtlar yetersizdir. Bu araştırma, psikiyatrik bakım hizmeti verilen birimlerde çalışan hemşirelerin profilini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki çalışma, İstanbul’da 2017-2019 yıllarında psikiyatri servislerinde çalışan 307 hemşirenin kişisel ve mesleki özelliklerini ortaya koymak amacıyla uygulandı. Veriler, kişisel ve mesleki deneyimler, hizmet sunumu ve çalışma koşulları hakkındaki 46 soruluk bir dijital anket ile toplandı. BULGULAR: Çalışmanın bulguları hasta/hemşire oranının yetersiz olduğunu ve uygun olmayan fiziksel ortam, güvenlik eksikliği ve destek personeli eksikliğinin hemşireler tarafından en çok dile getirilen sorunlar olduğunu göstermiştir. Hemşireler psikiyatri birimlerinde hala geleneksel rolleri yerine getirmektedirler. TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, psikiyatri birimlerinde çalışan hemşirelerin mesleki durumlarını bir ayna gibi yansıtmaktadır. Psikiyatri alanında ki hemşirelerin, çalışmalarının odağını birey ve iyileşme merkezli bakıma çevirmeleri gerekmektedir. Psikiyatri yatan hasta birimlerinde hasta/hemşire oranı için kanıta dayalı standartlar bulunmamaktadır. Psikiyatri servislerinde hemşire kadrolarının uluslararası ve çağdaş kriterlere göre incelenmesi gerekmektedir.

Facebook'ta Paylaş