« Geri
ALT EKSTREMİTEDE DOKU DEFEKTİ NEDENİYLE FLEP REKONSTRÜKSİYONU UYGULANAN HASTALARDA POST-OPERATİF FLEP KOMPLİKASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ARZU KARAVELİ, ASIM USLU
Türk Yoğun Bakım Dergisi - 2021;19(1):18-23
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Antalya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı 2014-2018 yılları arasında alt ekstremitede doku defekti nedeni ile flep rekonstrüksiyonu uygulanan ve post-operatif yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilen hastalarda post-operatif flep komplikasyonu ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Hastaların demografik verileri, doku defektinin boyutu, hemoglobin düzeyi, anestezi ve cerrahi süreleri, kan transfüzyon miktarları, post-operatif komplikasyon varlığı, hastanede yatış süreleri, doku kültür sonuçları ve YBÜ’de yatış süreleri retrospektif olarak kayıt altına alındı. İstatistiksel analiz için SPSS programı kullanıldı. Bulgular: Doku defektinin en sık nedeni trafik kazasıydı ve defekt boyutu 118,35±74,74 cm2 idi. Post-operatif komplikasyonun 12 (%42,9) hastada geliştiği gözlemlendi. En sık gelişen komplikasyonlar; hematom ve parsiyel flep nekrozuydu. On hastanın (%35,7) kültür sonuçlarında üreme olduğu saptandı. Flep komplikasyonu gelişen hastalarda, gelişmeyenlerle karşılaştırıldığında, sigara kullanımı, Amerikan Anestezi Derneği (ASA) skoru ve yaş anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05). YBÜ’de yatış süreleri benzerdi. Post-operatif hastanede yatış süreleri bu hastalarda daha uzundu (p<0,05). Sonuç: Çalışmamızda, post-operatif flep komplikasyon gelişimi açısından sigara kullanımı, yaş ve ASA skorunun önemli birer risk faktörü olduğu görüldü. Bu hastalarda post-operatif hastanede yatış süresinin daha uzun olduğu belirlendi.

Facebook'ta Paylaş