« Geri
ÇOCUK ACİL SERVİSTE ÖZKIYIM GİRİŞİMİ NEDENİYLE DEĞERLENDİRİLEN HASTALARIN GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
ÖZLEM TOLU KENDİR, ULKAR SHAMKHALOVA, SİNEM SARI GÖKAY, AYSEGUL YOLGA TAHİROĞLU, HAYRİ LEVENT YILMAZ
Ege Klinikleri Tıp Dergisi - 2021;59(1):63-67
Akdeniz Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Acil Bilim Dalı, Antalya

Amaç: Bireyin duygusal ve iletişimsel sıkıntılarının yansıması olan özkıyım, en önemli psikiyatrik acildir. Bu çalışmada, geniş bir bölgeye hizmet veren bir üniversite hastanesi çocuk acil kliniğinde özkıyım nedeniyle tedavi edilmiş çocuk ve ergenlerin psikososyodemografik özellikleri ile tehlike etmenlerinin değerlendirilmesi, bunların Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlandı. Sonuçların planlanan klinik uygulamalara katkı sağlaması hedeflendi. Yöntem: Beş yıllık sürede çocuk acil servise özkıyım nedeniyle getirilmiş, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları hekimlerince değerlendirilmiş ardından da en az bir kez aynı polikliniğe başvurusu olan 18 yaş altı 374 çocuk ve ergenin elektronik-arşiv tıbbı dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri, tetikleyici faktörleri, izleminde almış olduğu ruhsal hastalık tanıları incelendi. Hastaların tanıları; Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Zeka Geriliği, Duygu Durum Bozukluğu (DDB), Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve diğer Kaygı Bozuklukları ve Diğerleri şeklinde gruplandı. Veri analizi SPSS programının 15. versiyonu kullanılarak yapıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 350 hastanın 295’i (%84.5) kız ve ortalama yaşları 15.2±1.5/yıl idi. Hastaların 62’sinde (%17.7) herhangi bir ruhsal bozukluk belirlenmezken, %54, 9’u Dikkat Eksikliği Hiper Aktivite Bozukluğu tanısı aldı. Hastaların 94’ünde (%26.9) tek bir ruhsal bozukluk saptandı, 169’unda iki, 13’ünde (%3.7) ise üç ya da daha fazla tanı belirlendi. Sonuçlar: Özkıyım risk faktörlerine sahip çocuk ve ergenin önceden tanınması, önlemlerin alınması esasdır. Çocuk acil servislere özkıyım girişimi nedeniyle getirilen hastalar; ilk ve acil yardımı yapıldıktan sonra çocuk ve ergen psikiyatri bölümünce değerlendirilmeli ve takibe alınmalıdır. Bu makale daha önce poster bildiri olarak, ”Ulusal XIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi” nde sunulmuştur.

Facebook'ta Paylaş