« Geri
PULMONER EMBOLİSİ OLAN YAŞLI HASTALARDA KISA SÜRELİ MORTALİTEYİ ÖNGÖRMEDE TROMBOSİT İNDEKSLERİNİN ROLÜ
SERDAR ÖZDEMİR, ABDULLAH ALGIN
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):833-837
Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Ümraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Amaç: Çalışmamızda 65 yaş ve üzeri pulmoner emboli hastalarında; trombosit sayısı, ortalama trombosit hacmi (OTH), plateletkrit, trombosit dağılım genişliği, trombosit kitle indeksi (TKİ) ve OTHtrombosit sayısı oranının (OTO) kısa dönem mortaliteyi öngörmedeki rolünü araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif, gözlemsel, kohort çalışmasında, bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile doğrulanmış pulmoner emboli olan hastalar dahil edilmiştir. Başvurudan sonraki 30 gün içinde tüm nedenlere bağlı ölüm verileri, demografik, klinik özellikler ve trombosit indeksleri kaydedildi. Trombosit indekslerinin ölümü öngörebilirliğini belirlemek için alıcı karakteristik eğrisi ve çok değişkenli analizler yapıldı. Bulgular: Toplam 128 hastanın son analizi yapıldı. Ölüm oranı %21,8 idi. Ölüm ile trombosit indeksleri arasında çok değişkenli analizde anlamlı bir ilişki yoktu (Mann-Whitney U testi). Nötrofil-lenfosit oranı, TKİ, OTO, plateletkrit, trombosit sayısı ve OTH’nin eğri altındaki alan değerleri sırasıyla 0,501, 0,640, 0,626, 0,642, 0,633 ve 0,532 idi. Sonuç: Örneklemimizin sonuçlarına göre, trombosit indeksleri pulmoner emboli olan yaşlı hastalarda kısa dönem mortaliteyi öngörmede yeterli değildir.

Facebook'ta Paylaş