« Geri
MİZAÇ ÖZELLİKLERİNE GÖRE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAMIN ANLAMININ BELİRLENMESİ
GÜLAY TAŞDEMİR YİĞİTOĞLU, EBRU AKBAŞ, NESRİN ÇUNKUŞ
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - 2021;12(3):254-262
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu konu hakkında ne biliniyor, Bireylere bakım, yardım sağlama gibi çok önemli rolleri olacak olan öğrenci hemşirelerin fiziksel ve psikolojik sağlığı, bakım güçlerini etkileyecektir. Kişilerin sağlıklı, mutlu olmaları mizaç özellikleri açısından yaşamdaki anlamıyla ilişkilidir. Hayatı anlamlı olarak gören kişi mutlu, üretken olurken; anlamsız olduğunu düşünenler mutsuz olacak, üretkenliği azalacaktır. Bu makale bilinenlere ne ilave ediyor, Çalışmaya alınan öğrencilerin var olan anlam boyutunda, bulunmaya çalışılan anlama göre orta düzeyin üstünde olumlu bir orana sahip olduğu; mizaç özelliği olarak siklotimik ardından hipertimik mizaç özelliğinde oldukları; taşıdığı baskın mizaç özellikleri ile yaşamda var olan anlam ve bulunmaya çalışılan anlamda istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Uygulamaya katkısı nedir, Eğitimlerinin ilk yıllarından itibaren ders içeriklerine yaşamın amacını, doyumunu arttıran kişilik özelliklerini geliştirici konu içerikleri eklenmelidir. Böylece öğrenci hemşirelerin bütüncül sağlığı olumlu etkilenecek, gelecekte daha üretken ve kaliteli bakım hizmetleri sunabileceklerdir. Çalışma, hemşirelik öğrencilerinin sosyodemografik ve mizaç özelliklerine göre yaşamın anlamının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın evrenini ve örneklemini bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2017-2018 Eğitim-Öğretim Bahar dönemindeki 1., 2., 3. ve 4. sınıfında okuyan araştırmaya katılmak isteyen 442 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, TEMPS-A Mizaç Ölçeği, Yaşamın Anlamı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, sayı, yüzdelik, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H, Spearman Korelasyon Analizi kullanılmıştır. BULGULAR: Yaşamın Anlamı Ölçeği Var Olan Anlam alt boyutu ile TEMPS-A Mizaç Ölçeği Depresif, Siklomitik ve İrritabl Mizaç alt boyutu arasında negatif yönde, Hipertimik Mizaç alt boyutu ile pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır(p<0, 05).Yaşamın Anlamı Ölçeği Bulunmaya Çalışılan Anlamı ile TEMPS-A Mizaç Ölçeği Depresif, Siklomitik, İrritabl ve Anksiyöz Mizaç alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir(p<0.05) TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin taşıdığı baskın mizaç özellikleri ile yaşamda var olan anlam ve bulunmaya çalışılan anlam boyutlarında istatistiksel anlamlılık olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin eğitimlerinin ilk yıllarından itibaren ders içeriklerine yaşamın amacını, doyumunu arttıran kişilik özelliklerini geliştirici konu içerikleri eklenmelidir

Facebook'ta Paylaş