« Geri
GEBELERİN RİSK GRUPLARINA GÖRE FETÜSLERİNDEKİ YAPISAL KALP HASTALIĞI SIKLIĞI VE TİPLERİNİN FETAL EKOKARDİYOGRAFİ TETKİKİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
HAKAN ALTIN
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):905-911
University of Health Sciences, Bursa City Hospital, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Cardiology, Bursa, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı düşük riskli ve yüksek riskli gebelerde karşılaşılan konjenital kalp hastalıkları (KKH) sıklığının fetal ekokardiyografi (FE) tetkiki ile araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Temmuz 2019-Ekim 2021 tarihleri arasında hastanemiz çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuran ve FE uygulanan gestasyonel haftası 16 dan büyük 855 gebenin kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Çalışma yaptığımız merkezimize yönlendirilerek FE incelemesi yapılan 855 gebenin 109’unda (%12,7) KKH saptandı. KKH sıklığı risk gruplarına göre verildi. Başvuru nedenlerine göre yüksek riskli grupta yer alan hastalarda DKH nın oranı %15,2 iken düşük riskli gruptaki hastalarda %9 olarak tespit edildi (p=0,008). Önemli DKH yüksek riskli grupta %6,2 iken düşük riskli grupta %2,7 idi (p=0,016). Fetal ekokardiyografi incelemesinde en sık rastlanan kardiyak anomali ventriküler septal defekt (42 fetusta %38,5) ve ikinci sıklıkta tespit ettiğimiz kardiyak anomali ise atriyoventriküler septal defekt idi (20 fetusta %18,3). Sonuç: Yüksek risk grubundaki gebelerde düşük risk grubundakilere göre daha yüksek oranda KKH saptadık ve özellikle önemli düzeydeki KKH yüksek risk grubundaki gebelerde daha sık oranda mevcuttu. Bu nedenle özellikle yüksek riskli gebelerde FE incelemesi yapılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Facebook'ta Paylaş