« Geri
KARACİĞER NAKLİ HASTALARINDA AKUT APANDİSİT YÖNETİMİ: ALVARADO SKORU NE KADAR ETKİLİ?
VOLKAN INCE, BORA BARUT, FATİH OZDEMİR, VEYSEL ERSAN, KORAY KUTLUTURK, FATİH GONULTAS, ASİM ONUR, BURAK ISİK, RAMAZAN KUTLU, SEZAİ YİLMAZ
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2017;4(3):262-266
İnönü Üniversitesi, Karaciğer Nakli Enstitüsü, Genel Cerrahi AD, Malatya

GİRİŞ ve AMAÇ: Karaciğer nakli sonrasında akut apandisit görülme sıklığı % 0, 09-0, 49 ile oldukça nadirdir ve bu hasta gurubunda Alvarado skorunun etkinliği günümüze kadar çalışılmamıştır. Çalışmamızda karaciğer nakli sonrası akut apandisit gelişen hastalarımızın klinik yönetimi ve Alvarado skorunun tanı koymadaki etkinliği araştırdık. YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2002 - Temmuz 2017 tarihleri arasında karaciğer nakli gerçekleştirilen 1990 hastanın prospektif olarak verilerinin kayıt edildiği veri bankasından, akut apandisit tanısıyla tedavi edilmiş olan 7 hastanın dosyası geriye dönük olarak incelendi. Hastaların Alvarado skorları hesaplandı ve güvenilirliği analiz edildi. BULGULAR: Çalışmamızda karaciğer nakli hastalarında akut apandisit insidansı % 0, 35 idi. Hastaların tümü erişkin yaş gurubunda ve %86’sı erkek cinsiyet ağırlıktaydı. Ortalama yaş 46, 4 ± 10, 7 yıl idi ve karaciğer naklinden sonra apandisit gelişimi, medyan 12 ay (4-101) olarak belirlendi. Alvarado skoru medyan 7 (5-9) idi. Hastaların hepsinin Alvarado skoru 5’in üzerinde iken, %71’inde skor 7 ve üzerindeydi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Karaciğer nakli hastalarında akut apandisit oldukça nadir görülür. Nakil dışı hastalarda olduğu gibi Alvarado skorlaması karaciğer nakli hastalarında da güvenle uygulanabilir.

Facebook'ta Paylaş