« Geri
MİYASTENİA GRAVİS VE TİROİD HASTALIKLARININ İLİŞKİSİ
GÜLBÜN ASUMAN YÜKSEL, CEYHUN SAYMAN, HÜLYA TİRELİ
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2019;59(2):162-164
Haydarpasa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Otoimmün tiroid hastalığı sıklıkla myastenia gravise eşlik eder. Bu çalışmanın amacı; otoimmün tiroid hastalığı ilişkili myastenia gravis’in klinik ve serolojik özelliklerini değerlendirmektir. YÖNTEM ve GEREÇLER: 2012-2016 yılları arasında myastenia gravis tanısı alan 30 hastayı takip edildi. Tüm hastaların klinik ve demografik özellikleri ile birlikte hastaların asetilkolin reseptörü antikoru ve antimikrozomal antikorları değerlendirildi. Myastenia gravis tanılı 30 hasta (21 kadın, 9 erkek) vardı. Yaş aralığı 13-78 idi. Hastalığın başlangıcındaki yaş aralığı 11-75 yıl arasında değişirken hastalığın süresi 1-38 yılları arasında değişmektedir. BULGULAR: 17/30 (% 56.7) hasta asetilkolin reseptör antikoru ve 7/30 (% 23) anti-mikrozomal antikor için pozitfti. 17 asetilkolin reseptör antikoru (+) hastası arasında hem jeneralize (14/23 [% 60.9]) hem de oküler (3/7 [% 42.9]) myastenia gravis hastası mevcuttu. 17 asetilkolin reseptörü antikoru (+) hastasından altısı antimikrozomal antikor için de pozitifti. Yedi anti-mikrozomal antikor (+) hastasının hepsinde jeneralize myastenia vardı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Otoimmün hastalıklar ve nöromüsküler güçsüzlüğü olan hastalarda myastenia gravis’in eşlik edebileceğini düşünmek önemlidir. Miyastenia gravis hastalarında asetilkolin reseptör antikorunun varlığı sıklıkla diğer otoimmün hastalıklar için de riskli olabileceğini düşündürmektedir

Facebook'ta Paylaş