« Geri
138352 HASTANIN ANALİZİYLE TRAVMA EPİDEMİYOLOJİSİ: TEK MERKEZİN EĞİLİMLERİ
KEMAL TEKEŞİN, FATİH BASAK, ABDULLAH SİSİK, YAHYA KEMAL ÇALIŞKAN
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2019;59(2):181-185
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Genel Cerrahi AD, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Travma epidemiyolojisinin analizi, hastanelerin gereksinimlerini belirleyip tedavi stratejileri geliştirmek açısından önemlidir. Bu çalışmada, oldukça fazla sayıda travma hastası kabul eden bir hastane örneğinde travma epidemiyolojisinin incelenmesi amaçlandı. YÖNTEM ve GEREÇLER: 2009 ve 2015 yılları arasında hastane acil servisine başvuran travma hastaları ICD 10 sistemine göre geriye dönük olarak tarandı. Travma mekanizmaları; bir seviye/yükseklikten düşme, bir cismle yaralanma, yaya / bisikletçi yaralanmaları, araç çarpışmaları, penetran yaralanmalar, ateşli silah yaralanmaları ve darp şeklinde gruplandırıldı. Hastalara ait yaş, cinsiyet dağılımı, hastanede ve ölüm bilgileri kaydedildi. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler, karşılaştırma için t testi ve ki kare testi kullanıldı. P <0.05 anlamlı olarak kabul edildi. BULGULAR: Çalışmada toplam 138352 hasta (yaş ortalaması 25, 7±19, 8 yıl, yaş aralığı 0-113, erkek / kadın oranı: 1, 81) incelendi. Bir seviye / yükseklikten düşme en belirgin travma nedeni idi (n=76636, %55, 4). Erkek cinsiyet, tüm yaralanma mekanizmalarında ve >60 yaş hariç tüm yaş gruplarında baskındı (p<0, 001). Ölümle sonuçlanan en yaygın yaralanma mekanizmaları sırasıyla, bir seviye / yükseklikten düşme, araç çarpışmaları ve yaya / bisikletçi yaralanmalarıydı (sırasıyla mortalite oranları: 0, 09, 0, 08 ve 0, 07) (p<0.001). TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda acil servis travma uygulamalarında düşme kaza ve trafik kazalarının en sık rastlanan iki mekanizma olduğu tespit edildi. Acil servis sürekli eğitim programlarında travma mekanizmalarının sıklığı dikkate alınmalıdır. Daha fazla ölüme neden olan travma mekanizmalarına yönelik toplumsal önlemler ve travma mekanizmalarının daha sık görüldüğü yaş-cinsiyete göre kişilerin eğitimleri, travmanın sebep olduğu morbidite ve mortalite oranlarını azaltacaktır.

Facebook'ta Paylaş