« Geri
AKSİLER BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞUNDA BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
OSMAN EKİNCİ, ŞENAY GÖKSU TOMRUK, NEŞE AYDIN
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2005;45(3):155-157
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Anesteziyoloji ve Reanımasyon Kliniği İstanbul

Ropivakainin toksik etkilerinin, bupivakainden daha az, etki başlama süresinin daha kısa olduğu bildirilmektedir. Prospektif, randomize tek merkezli olarak planlanan çalışmamızda ropivakainin aksiler brakiyal pleksus blok uygulamasında etki başlama süresini, etki süresini, sensoryal ve motor blok kalitesini, yan etkilerini bupivakainle karşılaştırmayı amaçladık. Etik kurul ve hasta onayı alınarak, ASA I-II, 18-65 yaş arası, tendon onarımı planlanan 30 hasta çalışmaya alındı. Premedikasyonda 0.08 mg/kg diazem, 0.5 mg atropin kullanıldı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Periferik sinir sitimulatörü kullanılarak; I. gruba 2.5 mg/kg bupivakain 40 ml SF içinde, II.gruba 2.5 mg/kg ropivakain 40 mi SF içinde uygulandı. Etki başlama süresi, duyusal ve motor blok kalitesi, yan etkileri kaydedildi. p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi. Hastaların demografik özellikleri arasında anlamlı fark yoktu. Ropivakainin duyusal ve motor blok oluşma süresi ve etki süresi bupivakainden daha kısa bulundu (p<0.05). Sensoryal ve motor blok kalitesi her iki grupta da benzer bulundu (p<0.05). Olguların hiçbirinde ilaçlara bağlı yan etki gözlenmedi. Ropivakain; aksiler brakiyal pleksus blok uygulamasında etki başlama süresi daha kısa, sensoryal ve motor blok kalitesi bupivakaine benzer olduğundan tercih edilebilir. Ancak etki süresi daha kısa olduğundan, 3 saatten uzun sürecek operasyonlarda ya kontinyus kateter tekniğinin uygulanması ya da bupivakainin tercih edilmesi gerektiği sonucuna vardık.

Facebook'ta Paylaş