« Geri
HEMŞİRELİK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YEME TUTUM ÖZELLİKLERİ İLE ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIK RİSKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
SELDA ÖZTÜRK, AYSEL İNCEDERE
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - 2021;12(3):237-244
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma hemşirelik lisans öğrencilerinin yeme tutum özellikleri ile alkol ve madde bağımlılık riskleri arasındaki ilişkiyi ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tanımlayıcı ve ilişki arayıcı araştırmanın örneklemini bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrenciler (n=477) oluşturmuştur. Veriler Yeme Tutum Testi (YTT), Bağımlılık Profil İndeksi Risk Tarama Formu Alkol Ölçeği (BAPİRT-Alkol), Bağımlılık Profil İndeksi Risk Tarama Formu Madde Ölçeği (BAPİRT-Madde) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, yüzdelik dağılımlar, ortalamalar, Mann-Whitney U testi, Kruskall Wallis testi ve Spearman’s Korelasyon analizi kullanılmıştır. BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.83±1.59, %88.9’u kadın, %27.9’u 2. sınıfta öğrenim görmekte idi. Öğrencilerin YTT puan ortalaması 15.84±10.87, BAPİRT-Alkol puan ortalaması 0.59±1.54, BAPİRT-Madde puan ortalaması 0.15±0.92 bulunmuştur. Öğrencilerin %8.0’inde olası yeme bozukluğu, %9.2’sinin alkol kötüye kullanım açısından yüksek riskli olduğu ve %1.9’unda madde kötüye kullanım açısından yüksek riskli olduğu belirlenmiştir. Olası yeme bozukluğu olan öğrenciler ile madde kötüye kullanımı açısından yüksek risk grubunda olanlar arasında ve olası yeme bozukluğu olan öğrenciler ile alkol kötüye kullanımı açısından yüksek risk grubunda olanlar arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (sırasıyla, r=0.105; p=0.021; r=0.097; p=0.034). Katılımcıların alkol kötüye kullanım riski ile madde kötüye kullanım riski arasında pozitif yönde istatiksel olarak ileri derecede anlamlı ilişki saptanmıştır (r=0.402; p<0.001). TARTIŞMA ve SONUÇ: Olası yeme bozukluğu olan öğrencilerin madde kötüye kullanımı ve alkol kötüye kullanımı açısından yüksek riskli olduğu belirlenmiştir. Alkol kullanımı açısından yüksek riske sahip olan öğrencilerin madde kullanımı açısından da yüksek riskli olduğu saptanmıştır.

Facebook'ta Paylaş