« Geri
BİSFOSFONATLARIN RAT MODELİNDE SİGARAYA BAĞLI AKCİĞER HASARINDA ANTİOKSİDAN ETKİLERİ
CELALETTİN KORKMAZ, SONER DEMİRBAŞ, DURDU MEHMET YAVŞAN, PEMBE OLTULU, İBRAHİM KILINÇ, MEHMET UYAR
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2019;59(2):110-115
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Akciğer hasarının gelişiminde sigaranın rolü iyi bilinmektedir. Sigara içenlerde oksidatif stresin arttığını bildiren çok sayıda çalışma vardır. Önceki çalışmalarda zoledronik asidin oksidan ve antioksidan etkileri, karaciğer ve oral epitel hücreleri gibi dokularda araştırılmış ancak akciğer dokusu ve bronş lavajında çalışılmamıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Sıçanlar iki gruba ayrıldı; İlk grup sigara dumanına (SD) maruz bırakıldı ve ikinci gruba sigara dumanı maruziyeti ile birlikte subkutan zoledronik asit verildi (SDZ). Grupların akciğer dokusu analizi, interstisyel boşlukta interstisyel fibrozis, amfizem, lenfosit cevabını içermekteydi. Serum ve bronkoalveoler lavaj sıvısında süperoksit dismutaz aktivitesi ve antioksidan düzeyleri, lipid hidroperoksit, glutatyon, H2O2 ve transforme edici büyüme faktörü beta1 düzeyleri ölçüldü. BULGULAR: İnterstisyel aralıkta fibroblastların birikme oranı, SD grubunda anlamlı olarak daha yüksekti. SDZ grubunda oksidatif stresin değerlendirilmesinde kullanılan H2O2 bronkoalveolar lavaj düzeyleri anlamlı olarak düşüktü. TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, zoledronik asidin özellikle H2O2’nin bronkoalveoler lavaj düzeyini düşürerek akciğerdeki sigara kaynaklı oksidatif stresi azaltmada etkili olduğunu, ve interstisyel boşlukta fibroblast proliferasyonunu azalttığını göstermiştir.

Facebook'ta Paylaş