« Geri
AORT ANEVRİZMASI TESPİT EDİLEN HASTALARDA KORNEA DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNCELENMESİ
BURCU AKINCI, ORHAN AYAR, BELMA KALAYCI, SUAT HAYRİ UĞURBAŞ
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2019;59(2):136-141
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Zonguldak

GİRİŞ ve AMAÇ: Aort anevrizması tespit edilen hastalarda korneal değişikliklerin değerlendirilmesi YÖNTEM ve GEREÇLER: Hasta grubuna (Grup 1) Kardiyoloji polikliniğinde aort anevrizması tespit edilmiş 33 hastanın 63 gözü; kontrol grubuna (Grup 2) ise aynı tarihler arasında Göz Hastalıkları polikliniğine başvuran 35 sağlıklı gönüllünün 69 gözü dahil edildi. Tüm hastalara tam oftalmolojik muayene yapıldı. Rotasyonlu Scheimpflug korneal tomografi kullanılarak sagital en dik değer (Sd), santral kornea kalınlığı (SKK), en ince noktadaki kornea kalınlığı (KK min), korneal hacim (KH), ortalama pakimetrik progresyon indeks (PPI ort), minimum pakimetrik progresyon indeks (PPI min), maksimum pakimetrik progresyon indeks (PPI max), maksimum Ambrosio ilişkili kalınlık değeri (ART max), arka korneal elevasyon (AKE) ve arka yüzey elevasyon farkı (AEF) ölçümleri alındı. BULGULAR: Gruplar yaş ve cinsiyet bakımından benzerdi (sırasıyla p=0.082, p=0, 145). Görme keskinliği ve göziçi basınçları açısından gruplar arasında fark yoktu (sırasıyla p=0.471, p=0.199). Pentacam Scheimpflug görüntülemede K dik, K düz, K ort, KK min, SKK, KH, I-S, Sd, AKE, PPI ort, PPI min, PPI max ve ART max değerlerinde her iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p>0.05). AEF değeri grup 1’de grup 2’ye göre daha yüksekti ve bu fark istatiksel olarak anlamlıydı (p=0.04). TARTIŞMA ve SONUÇ: Aort anevrizması olan hastaların kornea yüzeylerinin keratokonus açısından etkilenebileceği düşünülmektedir.

Facebook'ta Paylaş