« Geri
TÜRK HALKINDA GANGLİON HÜCRE KOMPLEKSİNİN VE RETİNA SİNİR LİFİ KALINLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
MEHMET ADAM, SERAY ASLAN BAYHAN, HASAN ALİ BAYHAN, ERSİN MUHAFİZ, SUKRAN BEKDEMİR, CANAN GURDAL
Selçuk Tıp Dergisi - 2021;37(1):17-23
Aksaray University, Faculty of Medicine Department of Ophthalmology , Aksaray, Turkey

Amaç: Sağlıklı bireylerde yaş ve cinsiyetin ganglion hücre kompleksi ve retina sinir lifi kalınlığı üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Hastalar ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmada Kasım 2012 - Mayıs 2013 tarihleri arasında yaşları 10-84 arasında değişen 393 sağlıklı katılımcıyı değerlendirdik. Yaşa bağlı değişikler lineer regresyon analizi ve Pearson korelasyon analizi ile incelendi. Retina sinir lifi kalınlığı ve ganglion hücre kompleksi arasındaki ilişki pearson korelasyon testi ile değerlendirildi. Bulgular: Tüm populasyonun ortalama retina sinir lifi kalınlığı 108.94±9.77 μm idi ve yıllık 0.101 μm azalmaktaydı. En önemli azalma üst temporal bölümde görüldü. Üst kadran hariç retina sinir lifi kalınlığında cinsiyete göre fark bulunamadı. Ortalama ganglion hücre kompleksi kalınlığı 97.45±6.42 μm olarak bulundu ve her yıl 0.043 μm azalmaktaydı. Cinsiyetle ganglion hücre kalınlığı arasında bir ilişki bulunmazken retina sinir lifi ile ganglion hücre kompleksi aras ında anlamlı korelasyon tespit edilmiştir . Sonuç: Retina sinir lifi kalınlığı ve ganglion hücre kompleksi kalınlığı yaşla birlikte önemli ölçüde azalmaktadır ancak ganglion hücre kalınlığı daha az etkilenmekt edir.

Facebook'ta Paylaş