« Geri
POSTOPERATİF ÜRİNER RETANSİYONUN ÖNGÖRÜLMESİNDE ULTRASON İLE MESANE HACMİ ÖLÇÜMÜNÜN KULLANILMASI
NİLGÜN KAVRUT ÖZTÜRK, ALİ SAİT KAVAKLII
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2016;3(3):209-216
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Antalya, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Postoperatif üriner retansiyon (POÜR) spinal anestezi sonrası sık karşılaşılan bir komplikasyondur. Ultrason anestezi öncesi ve cerrahi sonrası mesane hacminin hesaplanmasında, miksiyon sonrası rezdüel volümün tahmininde kolayca kullanılabilen non-invaziv bir yöntemdir. Çalışmanın primer amacı spinal anestezi uygulanacak hastalarda operasyon öncesi ve sonrası ölçülen mesane hacminin, postoperatif üriner retansiyonun öngörülmesi üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Sekonder amaç, üretral kateter kullanımının gerekliliğini ve sondaya bağlı üriner enfeksiyon riskini araştırmaktır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya spinal anestezi altında elektif unilateral artroskopik diz cerrahisi geçirmesi planlanan 80 hasta dahil edildi. Duysal ve motor blok oluşma süreleri ve seviyeleri, preoperatif, derlenme odasına alınırken ve çıkışta mesane hacimleri, üretral sonda kullanımı ve üriner enfeksiyon görülme oranları kaydedildi. BULGULAR: Hastaların %28.7’sinde postoperatif üriner retansiyon gelişirken %71.3’ünde üriner retansiyon görülmedi. Duysal bloğun L2 seviyesine gerileme süreleri idrar retansiyonu gelişmeyen hastalarda anlamlı olarak düşük bulundu (p=0.012). Üriner retansiyon gelişen 23 hastadan 3 hasta mesane hacmi 600 ml’nin altında olmasına rağmen spontan idrar yapamadı. Mesane hacmi 600 ml’nin üzerinde olup idrar yapamayan hasta sayısı 20’ydi. Üriner retansiyon gelişen ve gelişmeyen gruplarda preoperatif mesane hacimleri arasında farklılık bulunmazken postoperatif derlenme odasına kabulde üriner retansiyon gelişen hastaların mesane hacimleri anlamlı olarak yüksek bulundu (p= 0.023). Postoperatif dönemde üretral kateterizasyona bağlı 5 hastada ağrı ve sık idrar yapma şikayetleri görüldü. Bu hastaların bir tanesinde üriner enfeksiyon gelişti. Üretral kataterizasyon yapılan ve yapılmayan hastalarda üriner enfeksiyon gelişimi açısından anlamlı farklılık yoktu. TARTIŞMA ve SONUÇ: Artroskopik diz cerrahisi geçirecek olan hastalarda mesane hacminin ultrason ile ölçümü POÜR gelişimini öngörmede kullanılabilir. Elektif üriner kataterizasyondan kaçınmak üriner sistem enfeksiyonlarını azaltabilir.

Facebook'ta Paylaş