« Geri
ATİPİK MENENJİOMLARDA LOKAL REKÜRRENS ÜZERİNE ETKİLİ PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EZGİ AKAR, SELİN TURAL EMON, DUYGU CEMAN, ABDULLAH YOLCU, MERİH İŞ, METİN ORAKDÖĞEN
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2019;59(2):171-175
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüm intrakranial beyin tümörlerinin %13-26’ sını oluşturan menenjiomlar en yaygın görülen beyin tümörleridir. Menenjiomların yaklaşık %5-7’si atipik menenjiomlardır. Benign menenjiomlu hastaların (grade 1) prognozu genellikle oldukça iyi olup, atipik menemjiomlu (grade 2) hastalarda hızlı progresyon ve daha fazla invazyon vardır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Opere edilen 35 atipik menenjiomlu hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, tümör lokalizasyonu, Simpson grade, lokal tümör rekürrensi ve radyoterapi almasına göre değerlendirildi BULGULAR: Hastaların yaşı 29 ile 54 arasında olup (ortalama 54.6±12.1), kadın/erkek oranı 18/17 idi.. Rekürrens oranının %17.1 (6/35) ve kadınlarda iki kat fazla olduğu tespit edildi. Olguların %66.6’sında tümör parasagital lokalizasyonda idi. Hastaların yarısının adjuvan radyoterapi aldığı görüldü. Simpson grade 1 olgularda tümör rekürrensinin istatiksel olarak daha az olduğunu tespit edildi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Atipik menenjiomlar grade 1 lezyonlardan daha sık rekürrens gösterirler. Atipik menenjiomların güncel tedavi yönetimi maksimal güvenli tümör rezeksiyonu sonrası adjuvan radyoterapi uygulanmasıdır. Özellikle total cerrahi yapılamayan, parasagittal ve posterior fossa yerleşimli tümörü olan hastalarda adjuvan radyoterapi önerilmektedir. Yapılan çalışmada rekürrens üzerine etkin tek faktör olarak.tümör rezeksiyon derecesi tespit edilmiştir.

Facebook'ta Paylaş