« Geri
DİYABETİK EPİRETİNAL MEMBRANLAR NEDENİYLE 23 GAUGE PARS PLANA VİTREKTOMİ AMELİYATI GEÇİREN HASTALARIN KLİNİK SONUÇLARI
MEHMET DEMİR, DİLEK GÜVEN, YEKTA ŞENDÜL, ZEYNEP ACAR, ALİ OLGUN
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni - 2014;48(4):282-286
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Diyabetik epiretinal membranlar nedeniyle 23 gauge pars plana vitrektomi (PPV) ameliyatı geçiren hastaların klinik sonuçlarını sunmak. Gereç ve Yöntem: Diyabetik epiretinal membranların sebep olduğu görme azlığı, maküla ödemi (MÖ) ve/ veya metamorfopsi nedeniyle sadece PPV veya PPV ile birlikte fakoemülsifikasyon ve göz içi lens (GİL) ameliyatı geçiren hastaların ameliyat öncesi ve sonrası en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), göz içi basınçları (GİB), merkezi maküla kalınlıkları (MMK) geriye dönük olarak incelendikten sonra karşılaştırıldı ve gelişen komplikasyonlar açısından incelendi. Çalışmaya ameliyattan önce panretinal fotokoagülasyon tedavisi görmüş, psödofakik ya da görmeyi etkileyen lens kesafeti olmayan ancak ileride vitrektomi sekeli olarak gelişecek katarakt nedeniyle kombine cerrahi geçiren hastalar alındı. Bulgular: Yirmi dokuz hastanın (17 kadın, 12 erkek) 30 gözü incelendi. Yaş ortalaması 61.8±8.2 yıl, takip süresi 13±7.9 ay idi. Ameliyat öncesi ortalama EİDGK 0.65±0.25 logMAR; ameliyat sonrası ortalama EİDGK 0.54±0.29 logMAR idi (p=0.29). MMK ortalaması ameliyat öncesi 474±81 μm ve ameliyat sonrası 295±52 μm bulundu (p<0.001). EİDGK, on üç gözde (%43.4) arttı, 10 gözde (%33.3) değişmedi ve 7 gözde (%23.3) azaldı. Posterior kapsül opasifikasyonu (PCO) 7 olguda kaydedildi. Glokom beş gözde, makülada skar oluşumu iki gözde, lamellar maküler delik üç gözde, tam kat maküler delik bir gözde, rubeosis iridis bir gözde ve optik atrofi iki gözde, gelişti. Sonuç: EİDGK, retina önünde diyabetik membran gelişmiş panretinal lazer fotokoagülasyon yapılmış diyabetik retinopatli gözlerde membran soyma ameliyatından sonra gözlerin %43.4’de artış, %33.3’de ise değişiklik göstermedi. Ortalama MMK’da anlamlı incelme izlendi. Glokom, maküla ile ilgili yan etkiler ve arka kapsül opasifikasyonu ameliyat sonrası en sık izlenen komplikasyonlardı.

Facebook'ta Paylaş