« Geri
DİYABETİK MAKULA ÖDEMİ İLE DİYET İLERİ GLİKASYON SON ÜRÜNLERİ (AGES) VE OKSİDATİF STRES ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SEDAT ARSLAN, DİLA KIRAĞI, SİBEL KADAYIFÇILAR, GÜLHAN SAMUR
Sağlık Akademisi Kastamonu - 2021;6(1):1-22
Hacettepe Üniversitesi

Giriş: Diyabetik makula ödemi, görme bozukluklarına ve körlüğe sebep olan bir hastalıktır. Kötü yönetilen diyabetin, retinopati komplikasyonu riski yüksektir. Amaç: Bu çalışma, serum ve diyet ileri glikasyon son ürünleri, ileri glikasyon son ürünleri reseptörü ile diyabetik makula ödemi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda takip edilen diyabetik makula ödemi tanısı alan ve almayan toplam 90 diyabetli bireyin katılımıyla yapılmıştır. Bireylerin serumunda toplam antioksidan seviye, toplam oksidan seviye ve ileri glikasyon son ürünleri ve reseptörü düzeyleri analiz edilmiştir. Bulgular: Diyabetik makula ödemi grubunun yaş ortalaması 62.6±8.4 yıl ve diyabetik makula ödemi tanısı almayan grubun yaş ortalaması 58.7±7.8 yıl olarak belirlenmiştir. Diyabetik makula ödemi grubunun serum ve diyet ileri glikasyon son ürünleri düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. Diyabetik makula ödemi tanısı alan grup ile diyabetik makula ödemi tanısı almayan grup arasında serum ve diyet ileri glikasyon son ürünleri düzeyleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Diyabetik makula ödemi grubunun toplam oksidan seviye değerleri ve oksidatif stres indeksi ortalamaları diyabetik makula ödemi tanısı almayan gruba göre yüksek bulunmuştur. İki grup arasında oksidan seviye değerleri ve oksidatif stres indeksi ortalamaları bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada, diyabetik makula ödemi ile serum ve diyet ileri glikasyon son ürünleri, toplam oksidan seviye, oksidatif stres indeksi arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Özellikle diyabetli bireylerde diyet ileri glikasyon son ürünleri alımının sınırlandırılması diyabetik makula ödemi gelişimini önlemek için etkili olabilir.

Facebook'ta Paylaş