« Geri
YENİDOĞANLARDA İŞİTME TARAMA SONUÇLARINA BİLİRUBİN DÜZEYİNİN ETKİSİ
AHMET ALTINTAŞ, MUSTAFA ÇELİK, ARZU KARAMAN KOÇ, ERGÜL SARI, ÖZGÜL SALİHOĞLU
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2019;59(2):123-127
Fatih Medikalpark Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yenidoğan işitme tarama sonuçlarına serum bilirubin düzeyinin etkisini araştırmak. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya hastanemizde yenidoğan işitme taraması yapılan 43 yenidoğan (24 erkek, 19 kadın ) dahil edildi. İşitme taramaları, bebek hastaneden taburcu olmadan yapıldı. Yenidoğan bebekler tarama testi sonucuna göre iki gruba ayrıldı. Grup A, taramadan geçen yenidoğanlardan oluşurken, grup B ise taramadan kalan olgulardan oluşmakta idi. BULGULAR: Grup A ’da 31 yenidoğan yer alırken ( 16 erkek, 15 kadın), grup B de ise 12 yenidoğan ( 8 erkek, 4 kadın) mevcut idi. Grup A olgularında ortalama total serum bilirubin düzeyi 24.7±8.1 mg/dl, indirekt serum bilirubin düzeyi 23.3±8.0 mg/dl ve direkt serum bilirubin düzeyi 1.1±1.6 idi. Grup B olgularında bu değerler sırasıyla 28.1±6.6 mg/dl, 27.1±6.4 mg/dl ve 1.4±1.3 mg/dl idi. Grup A ve B arasında total serum bilirubin düzeyi, indirekt ve direkt serum bilirubin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yok idi ( sırasıyla p değerleri;0.279, 0.168 ve 0.233). Grupların hemotokrit, retikulosit, lökosit ve trombosit değerleri arasında anlamlı farklılık yok idi ( tüm p değerleri >0.05). TARTIŞMA ve SONUÇ: Bilirubin düzeyinin yenidoğan işitme tarama sonuçlarına etkili olmadığı görüldü. Bununla birlikte, klinisyen yenidoğan sarılığının işitme kaybı için risk faktörü olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.

Facebook'ta Paylaş