« Geri
GENETİK ABSANS EPİLEPSİLİ SIÇANLARDA KONVÜLSİF EPİLEPSİ NÖBET GELİŞİMİNE KARŞI GÖRÜLEN DİRENÇTE SUBSTANTİA NİGRA PARS RETİKULATA BÖLGESİNDEKİ GAD67 İMMÜNOREAKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
MEDİNE GÜLÇEBİ, ÖZLEM AKMAN, NİHAN ÇARÇAK, TUĞBA KARAMAHMUTOĞLU, FİLİZ ONAT
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2016;3(3):161-167
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Konvülsif olmayan absans epilepsi ve konvülsif epilepsi nöbet tiplerinin aynı hastada bulunması çok nadir olarak görülmektedir. Yapılan çalışmalarda genetik absans epilepsili modellerde konvülsif nöbetlerin gelişmesine karşı bir direnç olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda her iki nöbet aktivitesinin karşılıklı etkileşiminde önemli bir beyin bölgesi olan substantia nigra pars retikulata’nın (SNR) SNRanterior ve SNRposterior alt bölümlerinde yer alan GABAerjik nöronlardaki glutamik asit dekarboksilaz (GAD) immünoreaktivitesinin incelenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda erişkin, erkek, epileptik olmayan Wistar sıçanlar ile genetik absans epilepsili sıçanlar kullanıldı. Her iki deney grubu konvülsif epilepsi nöbetlerinin geliştiği kindling modeli için elektriksel uyarı aldı. Bu amaçla, hayvanların basolateral amigdala bölgelerine stereotaksik yöntemle elektriksel uyarı elektrodu ve elektroensefalogram kaydı için kortekse kayıt elektrodu yerleştirildi. İmmünohistokimya reaksiyonunda SNR içeren sagittal kesitler kullanıldı. Kesitler anti-GAD67 antikoru ile inkübe edildi. GAD67 immünreaktif nöronların sinyal yoğunlukları fotoğraflar üzerinden densitometrik olarak analiz edildi. Elde edilen ölçüm sonuçlarının istatistiksel analizinde tek yönlü ANOVA ve Bonferroni posthoc testi kullanıldı. BULGULAR: Kontrol grubu Wistar sıçanlar ile kontrol grubu genetik absans epilepsili sıçanların her iki SNR alt bölgesindeki GAD67 immünoreaktivitesi arasında bir fark bulunmadı. Kindling uyarısı alan Wistar hayvanların SNRposterior bölgesindeki GAD67 immünreaktivitesinde artış olduğu halde, uyarı alan GAERS’lerde SNRposterior bölgesindeki GAD67 immünreaktivitesinde azalma izlendi. Bu iki grup arasında GAD67 immunoreaktivitesinde saptanan farkın istatistiksel olarak anlamlı oduğu tespit edildi (p<0.05). TARTIŞMA ve SONUÇ: Konvülsif olmayan absans epilepsi nöbetleri ve konvülsif epilepsi nöbetleri arasındaki karşılıklı etkileşimde SNRposterior alt bölgesinde sentezlenen GABA düzeyi önemli bir rol oynamaktadır.

Facebook'ta Paylaş