« Geri
YOĞUN BAKIMDA NORMOKALORİK VEYA HİPOKALORİK NÜTRİSYONUN RENAL FONKSİYONLAR VE HASTA SONLANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ
AHMET OĞUZHAN KÜÇÜK, MEHTAP PEHLİVANLAR KÜÇÜK, HÜLYA ULUSOY
Türk Yoğun Bakım Dergisi - 2021;19(1):1-8
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Amaç: Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) güncel veriler, hastaların enerji ihtiyacının en azından %70-100’ünün karşılanması yönünde öneri sunarken, hipokalorik nütrisyonun (HN) hasta sonuçları üzerine olan etkileri sorgulanmaktadır. Çalışmamızın amacı normokalorik nütrisyon (NN) veya HN sağlanan hastalarda özellikle renal replasman ihtiyacı ve diğer organ yetersizlikleri ile hasta sonlanımları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: YBÜ’de 2003-2012 yılları arasında takip edilmiş hasta kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. NN grubu; günlük enerji gereksiniminin %70 ile %110’una ulaşılan hastalar, HN grubu ise; günlük enerji gereksiniminin <%70’inin altında kalınan hastalar olarak belirlenmiştir. Hasta verileri 14 gün süre ile kaydedilmiştir. Bulgular: Toplam 1.955 hastanın verileri gözden geçirilerek NN grubuna 92 hasta, HN grubuna 199 hasta dahil edilmiştir. Gruplar takipte organ yetersizliği skoruna göre değerlendirildiğinde NB grubunda Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirmesi skorunda ilk güne göre anlamlı değişiklik saptanmazken (p>0,05), HN grubunda ise yatış gününe göre belirgin düşüş olduğu görülmüştür (p<0,005). NN grubunda 19 (%20,7) hastada renal replasman tedavisi ihtiyacı duyulurken, HN grubunda ise 35 (%17,6) hastaya renal replasman uygulanmıştır (p=0,643). HN grubunda RIFLE evre-3 gün sayısı 460 (%25) iken NN grubunda 157 (%15,1) gün olarak saptanmıştır (p<0,001). Yoğun bakımda kalış süresi NN grubunda 16,88±10,88 gün iken HN grubunda 11,42±9,11 gün olarak bulunmuştur (p<0,001). Yoğun bakım mortalitesi ve 28. gün mortaliteleri açısından her iki grupta anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). Sonuç: Yoğun bakımda takipli kritik hastalarda normokalorik ve HN arasında renal replasman ihtiyacı arasında fark saptanmamıştır. Yoğun bakım yatış süresi HN grupta daha az olsa da düşük kalori alımı ile 28. gün ve hastane mortalitesi arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Halen bu konuda prospektif, randomize kontrollü çalışma ihtiyacının olduğu aşikardır.

Facebook'ta Paylaş