« Geri
SEPSİSİN ERKEN TEŞHİSİNDE STREM-1 VE PROCALCİTONİN DÜZEYLERİNİN TANISAL DEĞERİ
SEBAHAT AKSARAY, PINAR ALAGOZ, ASUMAN INAN, SİMİN CEVAN, ASU OZGULTEKİN
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2016;3(3):175-182
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Sepsis, günümüzde modern tıp alanında yapılan tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen halen önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. Bu nedenle tanıyı destekleyecek doğru ve hızlı sonuç veren laboratuvar incelemelerine gereksinim vardır. Bu çalışma, prokalsitonin ve sTREM-1 gibi immünolojik göstergelerin, sepsis ve SIRS olgularının ayırıcı tanısındaki değerini ölçmek ve sepsisli hastaların prognozunu belirlemedeki değerini araştırmak amacıyla planlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif olarak yapılan çalışma kapsamına 20-92 yaş arası 38 SIRS ve 52 sepsis olmak üzere toplam 90 hasta alınmıştır. Hastalardan yatış sırasında ve takipte iki kan örneği alınmıştır. sTREM-1 ELISA yöntemi (MyBioSource, Italy), procalcitonin miniVIDAS B.R.A.H.M.S PCT® assay (BioMerieux®, France) ile ölçülmüştür. Ayrıca hastalar klinik olarak APACHE II skorlama sistemi ile değerlendirilmiştir. BULGULAR: Yoğun bakıma yatış günü alınan örneklerde sTREM-1, PCT seviyeleri ve APACHE II skoru sepsis grubunda SIRS grubuna göre anlamlı olarak yüksektir (p=0.001;p=0.01;p=0.001). sTREM-1 düzeyleri ve APACHE II skoru kan kültürü pozitif olanlarda negatiflere göre daha yüksek bulunmuştur (p=0.002; p= 0.006). PCT, CRP ve sTREM-1 seviyeleri, hayatını kaybedenlerde anlamlı olarak yüksektir. Sepsis SIRS ayrımında sTREM için cut-off değeri ≥ 133 pg/ml alındığında duyarlılık %71.1 özgüllük %76.3, PCT 1.57 alındığında duyarlılık %67.3 ve özgüllük %65.79 olarak bulunmuştur. TARTIŞMA ve SONUÇ: Sepsis düşünülen hastalarda APACHE II ve SOFA gibi skorlama sistemlerine ek olarak sTREM-1 ve PCT kullanılabilir. Ancak bulgularımızın daha geniş serili çalışmalarla desteklenmesi uygun olacaktır.

Facebook'ta Paylaş