« Geri
ÇOCUKLUK ÇAĞI BOYUN KİTLELERİNE KLİNİK YAKLAŞIM: 98 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ
OZLEM UNSAL, PİNAR SOYTAS, SEYHAN OZAKKOYUNLU HASCİCEK, BERNA USLU COSKUN
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2017;4(3):225-232
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Pediatrik boyun kitleleri otolaringoloji pratiğinde sık karşılaşılan problemlerdendir. Bu kitlelere yaklaşım, erişkin hastalardan farklıdır. Hekimler ya da klinikler arası yaklaşım farklılıkları olabilmesi nedeniyle bu konudaki klinik çalışmaların literatüre kazandırılması önemlidir. Bu amaçla, boyun kitlesi nedeniyle kliniğimize başvurmuş ve cerrahi biyopsi (insizyonel/eksizyonel) ile tanıları konmuş 98 pediatrik hasta retrospektif olarak incelendi. YÖNTEM ve GEREÇLER: Boyun kitlesi nedeniyle, son 8 yıl içinde kliniğimizde histopatolojik tanıları konmuş, 8, 5 ay-16 yaş aralığındaki 98 (34 kız, 64 erkek) hastanın hastane kayıtları incelendi. Hastaların anamnez, fizik muayene bulguları, kan tetkikleri, medikal tedavileri, görüntüleme, patoloji ve/veya mikrobiyoloji raporları değerlendirildi. Boyun kitleleri, etyolojilerine, boyutlarına, görüntüleme özelliklerine ve yerleşimlerine göre histopatolojik tanılar eşliğinde kategorize edildi. BULGULAR: 2-6 hafta arasında değişen antibiyoterapi sonrasında kitle boyutlarının 20 mm’nin altına inmemesi, tipik klinik presentasyon nedeniyle konjenital etyoloji düşünülmesi, malignite şüphesi nedeniyle cerrahi biyopsiyi planlanmış ve bu amaçla en çok eksizyonel biyopsi (%91.8) tercih edilmişti. Etyolojilerine göre sırasıyla en sık enfeksiyöz boyun kitleleri görülürken, bunu konjenital ve neoplastik kitleler takip etmişti (%49, %27.6, %23.4). En sık görülen malignite %39.1 oranla Hodgkin lenfomaydı. Tiroglossal ve brankial kistler ise tüm konjenital kitlelelerin % 74.1’ ini oluşturmaktaydı. Kitlelerin %67.3’ü solid karakterdeydi. %44.9’u ise lateral boyunda lokalizeydi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Detaylı anamnez ve fizik muayene ile hastaların çoğunda tanı konulabilirken, nonspesifik bulguların varlığında görüntüleme, kan tetkikleri ve histopatolojik örnekleme tanıya ulaşmada gereklidir. Ultrasonografi görüntülemede ilk tercih olmalı, histopatolojik örnekleme için ise eksizyonel biyopsi, iğne biyopsisine tercih edilmelidir.

Facebook'ta Paylaş