« Geri
TESTİS TÜMÖRLERİ: 15 YILLIK ARŞİV TARAMASI VE HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
AKGÜL ARICI, ELİF AKÇAY, MÜMİNE GÖRMEZ, FAİK ALEV DERESOY, FİKRET ERDEMİR, REŞİT DOĞAN KÖSEOĞLU
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):816-821
Tokat Gaziosmanpaşa University, School of Medicine, Department of Medical Pathology, Tokat, Turkey

Amaç: Testis tümörleri nadir görülmekle birlikte, 15-40 yaş grubundaki erkeklerde en sık görülen malignitelerden biridir. Çalışmamızda bölümümüzde testis tümörü tanısı almış olguların retrospektif olarak incelenip, histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 2006-2020 yılları arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda testis tümörü tanısı alan 65 olgunun yaş, tümör lokalizasyonu, tümör boyutu, patolojik evre, tümör tipi ve frozen bilgisi incelendi. Bulgular: Tümör tanısı alan 65 olgunun yaş ortalaması 37,9±17,73 yıl idi. Yaşları 1-78 yıl arasında değişmekteydi. Makroskopik tümör çapı ortalama 4,6±2,36 cm olup, 36’sı (%55,4) sağ, 29’u (%44,6) sol testis lokalizasyonluydu. Histopatolojik tanı 53 olguda (%81,7) germ hücreli tümör ve 12 olguda (%18,3) germ hücreli dışı tümördü. En sık görülen tümör 22 olgu (%33,9) ile seminom ve ikinci sıklıkta 19 olgu (%29,3) ile mikst germ hücreli tümördü. Mikst germ hücreli tümörleri oluşturan komponentlerde en sık embriyonel karsinom görüldü. İntraoperatif frozen kesit inceleme 17 olguda yapılmış olup, 10 olgunun malign, 7 olgunun benign olduğu saptandı. Sonuç: Testis tümörü serimizin histopatolojik ve genel özelliklerinin büyük oranda literatür ile uyumlu olduğu saptanmıştır. İntraoperatif frozen inceleme organ koruyucu cerrahi açısından önemli bir yardımcı tanı yöntemidir.

Facebook'ta Paylaş