« Geri
AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA F-18 FDG PET/BT PARAMETRELERİNİN KLİNİK EVRE İLE İLİŞKİSİ
MUSTAFA EROL, HASAN ÖNNER, GÜNGÖR TAŞTEKİN
Selçuk Tıp Dergisi - 2021;37(1):24-31
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Birimi, Konya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada akciğer kanserinin pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT)’den elde edilen primer lezyonun en geniş çapı (LEGÇ), maksimum standardize alım değeri (SUVmax), ortalama standardize alım değeri (SUVmean), metabolik tümör hacmi (MTV) ve toplam lezyon glikolizis (TLG) değerlerinin klinik evre ile ilişkisi incelenecektir . Hastalar ve Yöntem: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında 01.01.2012- 31.12.2014 tarihleri arasında PET/BT görüntülemesi yapılan, akciğer kanseri tanılı hastalar çalışmaya alındı. PET/BT görüntülerinden elde edilen LEGÇ, SUVmax, SUVmean, MTV ve TLG değerleri ile histopatolojik alt tipler not edildi. Küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı alan hastalar TNM (Tümör boyutu, lenf nodu, uzak metastaz) evreleme sistemi ile evrelendirildi. Küçük hücreli kanser (KHAK) tanısı alanlar sınırlı ya da yaygın evre olarak sınıflandırıldı . Bulgular: Yüz on sekizi erkek ve 12’si kadın toplam 130 hastanın, ortalama yaşı 63,46 ± 9,96 idi. Yüz altı hasta (%81,5) KHDAK iken; 24 (%18,5) hastaya KHAK idi. KHDAK hastaların 62’si yassı hücreli kanser, 39’u adenokanser, 5’i diğer alt tiplerden oluşmaktaydı. PET/BT görüntülerinden elde edilen LEGÇ, SUVmean, SUVmax’ın ortalama değerlerinin, MTV ile TLG’nin ortanca değerlerinin KHDAK ile KHAK hasta grupları arasında anlamlı fark yoktu. Ayrıca bu parametrelerin KHAK’de evre ile ilişkisinin olmadığı da bulundu. KHDAK’de LEGÇ, SUVmax, SUVmean, MTV ve TLG parametrelerinin klinik evre ile ilişkili olduğu saptandı. Sonuç: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde yüksek SUVmax, SUVmean, MTV ve TLG değerleri ileri klinik evreyi predikte etmektedir .

Facebook'ta Paylaş