« Geri
KARBAMAZEPİN VE VALPROİK ASİT KULLANAN EPİLEPTİK ÇOCUKLARDA SERUM NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİ
ŞEMSA GÖĞCÜ, OYA YÜCEL, ZEYNEP ATAY, ÖMER CERAN
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2005;45(3):125-128
Haydarpasa Numune Education and Research Hospital, Department of Pediatrics, İstanbul

Amaç: Nitrik oksidin sık kullanılan antiepileptik olan karbamazepin ve valproik asitle ilişkisini belirlemek.Gereç ve Yöntem: Karbamazepin veya valproik asit kullanan 30 çocuk çalışma grubu olarak seçildi. Hastalıkları aktif olmayan 20 sağlıklı ve 14 epileptik hasta kontrol grubu olarak alındı. Tüm grupların serum nitrat ve nitrit düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Karbamazepin veya valproik asit kullanan epileptik çocuklarda serum nitrat düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.01). Tartışma: Nitrik oksit endojen bir antikonvülzandır. Karbamazepin ve valproik asitdin etki mekanizmasında önemli bir rolü olabilir.

Facebook'ta Paylaş