« Geri
HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLGİLİ HASTANE HİZMETLERİNİN KALİTESİNE DAİR HASTA ALGILARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMASİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
BESEY ÖREN, NERİMAN ZENGİN, NEBAHAT YILDIZ
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2016;3(3):187-193
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma 2011 yılında Sri Lanka’da geliştirilen hemşirelik hizmetleri ve ilgili hastane hizmetlerinin kalitesine dair hasta algıları ölçeğinin Türk hastalarda geçerlilik ve güvenilirliğini test etmek amacıyla yapıldı. YÖNTEM ve GEREÇLER: Metodolojik tipteki araştırma, etik onay ve kurum izinleri alındıktan sonra İstanbul ilinde yer alan bir tıp fakültesi hastanesinde tedavi olmak üzere en az 3 gün yatan, 180 erişkin hastaya taburculukları sırasında Kasım 2013-Kasım 2014 tarihleri arasında uygulandı. Ölçeğin dil geçerliği yapıldıktan sonra geçerlik ve güvenirlik analizleri yapıldı. İçerik geçerliliği, içerik geçerliliği indeksi, yapı geçerliliği, açıklayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbah’s alpha ve madde toplam korelasyonu ile incelendi. BULGULAR: İçerik geçerliliği indeksi ortalaması 0.95 ile beklenen değerin üzerinde bulundu. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda Hemşirelik Bakımı ve İlgili Hastane Hizmetlerinin Kalitesine Dair Hasta Algıları Türkçe ölçeğinde, toplam varyansın 82.40’ını açıklayan, öz değeri 1’in üzerinde olan 4 faktör saptandı. Her bir ifadenin faktör yükünün ≥ 40 olduğu saptandı. Alt boyutlarda Cronbah alpha değerleri 0.84 to 0.98 arasında, toplamda ise 0.98 bulundu. Madde toplam korelasyon değerinin tüm grupta 0.56-0.83 arasında değiştiği ve beklenen sınırın üzerinde olduğu görüldü. TARTIŞMA ve SONUÇ: Dört alt boyut ve 36 maddelik Hemşirelik Bakımı ve İlgili Hastane Hizmetlerinin Kalitesine Dair Hasta Algıları Türkçe ölçeğinin Türk toplumu için geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna varıldı.

Facebook'ta Paylaş