« Geri
DÜŞÜK DOZ KONTRAST MADDE İLE 64 KESİT BT’DE PULMONER ANJİYOGRAFİ: BİR FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
HAYRETTİN KARAKUŞ, NECDET POYRAZ
Selçuk Tıp Dergisi - 2021;37(1):64-69
Sağlık Bakanlığı Demirci Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Manisa, Türkiye

Amaç: Çalışmamızın amacı, sabit gecikme zamanı ve 30 cc kontrast madde verilerek 64 kesitli BT tarayıcıda yapılan pulmoner BT anjiyografide (PBTA) standart PBTA ile karşılaştırıldığında vasküler kontrastlanmayı değerlendirmektir. Hastalar ve Yöntem: Radyoloji ünitemizde 1 Ocak 2015 ile 1 Ocak 2016 tarihleri arasında pulmoner emboli şüphesi nedeniyle BT anjiyografi yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Kontrast nefropatisi riski nedeniyle 30 cc düşü k doz kontrast madde ve sabit gecikme zamanı ile BT çekimi yapılan 35 hastayla (Protokol A), standart BT çekimi yapılan 36 hastanın (Protokol B) görüntüleri pulmoner emboli açısından değerlendirildi; vasküler opasifikasyonun kalitesi için ana pulmoner arterler ve dalları düzeyinden kontrast dansiteleri ölçüldü. Distal dallardaki kontrast yoğunluğu gözleme dayalı 3 kategoriye ayrılarak değerlendirildi: kötü (1), iyi (2) ve mükemmel (3). Değerlendirmeler ve ölçümler arasındaki farklılıklar istatiksel olarak kar şılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 71 hastanın 14’ünde (%19,7) emboli saptandı. Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve emboli varlığı açısından istatiksel farklılık saptanmadı. Her iki çalışma grubunda pulmoner arterlerden ölçülen kontrast dansitesinin ortalaması A grubu için 342±98, B grubu için 339±92 olup anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0,932). Distal dallardaki kontrast yoğunluğu (kötü, iyi, mükemmel) açısından her iki grup karşılaştırıldığında anlamlı istatiksel farklılık saptanmamıştır (p=0.769). Sonuç: 64 kesitli bir BT tarayıcı ile PBTA’lerde kullanılan kontrast madde dozu önemli ölçüde azaltılabilir. Düşü k doz protokolüyle, standart protokolde olduğu gibi, tanı için yeterli vasküler opaklaşma elde edilebilir.

Facebook'ta Paylaş